wtorek, 4 lutego 2020

1095 days - Third Birthday of the blog

1101 dzień w sieci... / 1101 days in the web..
I missed my birthday ...


Przegapiłem! 
Sześć dni temu The Dark Oak obchodził swoje trzecie urodziny. A ja najzwyczajniej na świecie nie miałem głowy, aby nacieszyć się tą chwilą :D
Ale dziś, prawie z tygodniowym poślizgiem, uprzejmie donoszę, że blog, który czytacie, jest już trzy lata w sieci.

Czas na małe podsumowania i sprawdzenie co udało mi się osiągnąć, a gdzie (znów) mi się nie powiodło. 

Licznik odwiedzin bloga przebił 41 000, co przekłada się na mniej więcej 14 tyś wyświetleń w przeciągu ostatniego roku. Nie tak dobrze, jak rok temu, ale wygląda na to, że wciąż ktoś tu zagląda.

W przeciągu roku opublikowałem 54 wpisy - to o 14 więcej niż rok temu - ale trzeba głośno zaznaczyć, że 30dniowe wyzwanie fantastyczne mocno do tego się przyczyniło.

Niezmiennie najbardziej poczytnymi artykułami na blog są:

W przeciągu ostatniego roku najbardziej przypadły Wam do gustu:

W ostatnim rocznym podsumowaniu postawiłem sobie kilka celów. Czas się z nich rozliczyć!

Chciałem ukończyć Załogę Zielonoskórych Karpów do Warheim FS - tutaj udało mi się odnieść sukces. Mam w pełni pomalowaną grywalną drużynę, którą z powodzeniem udało mi się zabrać na turnieje. Wciąż pozostaje kilka modeli jakie chciałbym dodać do tej drużyny, ale ogólnie jestem zadowolony. Jak Gobliny sprawują się na stole możecie przeczytać w mojej relacji z ostatniego turnieju.

Kolejnym postanowieniem było dokończenie rozpoczętych modeli do mojej armii Iron Handsów - tutaj odniosłem pyrrusowe zwycięstwo :D Choć moja kolekcja Space Marinsów rozrosła się, a ilość pomalowanych punktów przebiła 2800, to wciąż sterta modeli do pomalowania jest wielka. Wygląda na to, że przygoda z tą armią będzie dłuższa. :D 

Trzecim postanowieniem było stworzenie makiet na domowy stół do Warhammera 40k. Tutaj poniosłem sromotną klęskę - nie przygotowałem ani jednej makiety dla tego systemu. Najbardziej zawiniło pojawienie się pod moim dachem makiet znajomego - nie miałem motywacji do stworzenia czegoś nowego, skoro mam u siebie całkiem niezłą kolekcje terenów :P 

Miniony rok był całkiem udany dla mojego hobby, choć niekoniecznie dla moich zapędów bloggerskich. Modele, które maluje często długo czekają na publikacje. Zupełnie też zaprzestałem pisania o grach planszowych, a pojawiło się w mojej kolekcji kilka ciekawych tytułów. Wygląda na to, że będę musiał w najbliższym roku nieco bardziej się postarać. 

Czas więc na kolejne wyzwania na kolejny rok w blogosferze.
  • Ostatnimi czasy mocno zajmuje mi czas mała kampania w uniwersum Warhammera 40k, którą prowadzę dla znajomych - czas coś o tym napisać na blogu.
  • Więcej o grach planszowych.
  • Ukończyć jeden projekt związany z terenami na domowy stół :D
  • Spróbować swoich sił w videoblogowaniu - może nagrać raport bitewny lub jakieś video z prac nad modelami. 
Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy zaglądają na The Dark Oak - niezmiernie cieszą mnie każde odwiedziny bloga, a Wasze komentarze motywują do dalszego dzielenia się relacjami walki z hobby :D 

Na koniec kilka zdjęć modeli, które ukończyłem w przeciągu tego roku (można nawet dojrzeć tam kilka spojlerów najbliższych publikacji)
I missed!
Six days ago, The Dark Oak celebrated its third birthday. And I just didn't have the head to enjoy this moment :D
But today, with almost a week's slip, I kindly report that the blog you are reading has been online for three years.

Time for small summaries and checking what I managed to achieve and where (again) I failed.

The visitor count of the blog broke 41,000, which translates into approximately 14,000 views in the last year. Not as good as a year ago but it looks like someone is still coming here.

During the year I published 54 entries, which is 14 more than a year ago - but it needs to be said loudly that the 30-day fantastic challenge greatly contributed to this.

Invariably, the most widely read blog articles are:

Over the past year, you liked the most:
In the last annual summary I set myself several goals. It's time to account for them!
I wanted to finish the Greenskin Carp Crew for Warheim FS - here I was able to succeed. I have a fully painted playable team that I've successfully taken to tournaments. There are still a few models I would like to add to this team but overall I am happy. You can read how Goblins work on the table in my report from the last tournament.

The next decision was to finish the started models for my Iron Hands army - here I achieved a Pyrrhic victory: D Although my Space Marins collection has grown and the number of painted points has exceeded 2800, the stack of models to paint is still huge. It seems that the adventure with this army will be long-lasting. :D

The third resolution was to create terrain for a Warhammer 40k home table. Here I suffered a disgraceful defeat - I did not prepare a single piec of terrain. The most here was the appearance of a friend's Terrain under my roof - I didn't have the motivation to create something new since I have quite a nice collection of terrain models :P

The past year was quite successful for my hobby, although not necessarily for my blogging aspirations. Models that I paint often wait a long time for publication. I also completely stopped writing about board games. It looks like I will have to try a little more this year.

So it's time for further challenges for the next year in the blogosphere.


  • Recently, I have been devoting to campaign in the Warhammer 40k universe that I run for friends - it's time to write something about it on the blog.
  • More about board games.
  • Complete one project related to areas for a home table: D
  • Try your hand at videoblogging - he can record a battle report or some video from work on the models.

At this point I would like to thank everyone who looks at The Dark Oak - I really enjoy every visit to my blog and your comments motivate to further share the hobby fight: D

At the end of a few photos of models that I completed during this year (you can even see several spoilers of the nearest publications there)


sobota, 1 lutego 2020

Figurkowy Karnwał Blogowy. Ed #66: Renowacja


1098 dzień w sieci... / 1098 days in the web..
Time for some renovation ...

Po raz kolejny mam przyjemność zostać gospodarzem figurkowego Karnawału Blogowego. Tradycyjnie słowem wstępu przypomnę, że cały ten korowód rozpoczął Inkub z bloga Wojna w Miniaturze. Zestawienie edycji, które się do tej pory odbyły, znajdziecie tutaj - a podziękowania za to należy kierować do  Quidam Corvus.

Temat, który wybrałem na luty to: 

Renowacja

I na tym zasadniczo można zakończyć wpis - interpretacja dowolna, jak zawsze. 

Swoim zwyczajem rzucę jednak parę luźnych pomysłów aby natchnąć Was do pracy:


Zawsze chcieliście przemalować model malowany sto lat temu?

Twój najczęściej używany model ma już mocno obtłuczoną farbę? 

Może twoje makiety ucierpiały przez liczne przesuwanie modeli.


Może masz świetny patent na wskrzeszenia pędzli i farb.

Może Twój warsztat potrzebuje naprawy.

Albo może odmaluj przedpokój. 

Renowatorzy czekam z zapartym techem na Wasze wpisy - zobaczmy, co uda się Wam odnowić

Do dzieła Karnawałowicze! 
Once again, I have the pleasure to host the figurative Blog Carnival. Traditionally, let me remind you that the whole procession was started by the Incub from the blog Wojna w Miniaturze. List of editions that have taken place so far can be found here - and thanks to Quidam Corvus.

The topic I chose for February is:

Renovation

And basically, I can finish the entry - the free interpretation as always.

By my custom, however, I will give some loose ideas to inspire you to work:

Have you always wanted to repaint a model painted a hundred years ago?

Is your most-used model already heavily chipped?

Maybe your mockups have suffered by numerous shifting models.

Maybe you have a great patent for the resurrection of brushes and paints

Maybe your workshop needs repair

Or maybe repaint the hall

Renovators are waiting with bated breath for your entries - let's see what you can renew

Let's do the Carnival!
piątek, 31 stycznia 2020

Stworze vol2 - Rusałka - FKB ed. #65

1097 dzień w sieci... / 1097 days in the web..
send nudes...

Koniec miesiąca tradycyjnie przynosi nam wpis z okazji Figurkowego Karnawału Blogowego. 

Sześćdziesiątą piątą edycję comiesięcznej zabawy prowadzi QC DansE MacabrE, a temat wyznaczony na styczeń to:

Zakazany Owoc

Owoc ten był ciężkim orzechem do zgryzienia. Długo szukałem odpowiedniego modelu. Mój wybór ostatecznie padł na Rusałkę do gry planszowej Stworze. 

Model jest jedenym z dodatków, jakie można sprawić sobie do tej zanurzonej w słowiańskim klimacie gry. 

Malowanie sprawiło mi wiele trudności i nie jestem z niego całkowicie zadowolony. Wyraźnie muszę poćwiczyć malowanie "golizny". 

W każdym razie Rusałka dołączy do Mary i Bezkosta, których udało im się pomalować wcześniej w ramach 54 edycji karnawału.
The end of the month traditionally brings us an entry for the Figurine Blog Carnival.

The sixty-fifth edition of the monthly fun is led by QC from DansE MacabrE and the topic he set for January is:


The Forbidden fruit

This fruit was a hard nut to crack. I was looking for the right model for a long time. My choice finally fell on Rusalka to the board game Stworze.

This model is one of the additions you can get to this game immersed in the Slavic atmosphere.

The painting was difficult for me and I'm not completely happy with it. I clearly need to practice painting "nakedness".

In any case,  Rusalka will join The Nightmare & The Boneless whom I managed to paint earlier as part of the 54th edition of the carnival.


poniedziałek, 13 stycznia 2020

Iron Hands Devastator Squad

1079 dzień w sieci... / 1079 days in the web..
at last!
Oj ten projekt długo leżał w poczekalni. Skonwertowani dawno temu, czekali na malowanie ponad dwa lata. Gdy już dostali kolorów i trafili na podstawki to dość szybko wylądowali na stole do gry. Jednak wciąż nie było ich na blogu - czas to naprawić!

Prezentowane dzisiaj modele to dzikie konwersje z monopose'owych marinsów, z pudła "Bitwa o Marcragge" oraz gravów pochodzących z zestawu centrurionów. Sierżant został ulepiony z różnych bitsów. 
Zdjęcia niepomalowanych modeli możecie znaleźć w tym antycznym poście.
Armorium Cherub widoczny na pierwszym zdjęciu stworzyłem w międzyczasie - możecie poczytać o nim tutaj.

Malowanie to klasyczny już dla mnie schemat moich kosmiczncyh marynarzy - pokusiłem się jednak po raz pierwszy o użycie kalek. Efekt jest całkiem niezły w mojej ocenie. 

Malowanie tego oddziału było dziwnym doświadczeniem - wracając do projektu po dwóch latach zobaczyłem ile rzeczy teraz zrobiłbym inaczej.

Jak Wam się podoba? 
Oh, this project has long been in the waiting room. Converted a long time ago, they waited for painting for over two years. Once they got the colours they landed on the playing table fairly quickly. However, they were still not on the blog - it's time to fix it!

These models are converted from monopose marines from the "Battle of Marcragge" box and Grav cannons from a set of centurions. The sergeant was made of various bits.
Photos of unpainted models can be found in this antique post.
The Cherub armor visible in the first photo I created in the meantime - you can read about it here.


Painting is a classic for me scheme for painting my space marines - however, I was tempted to use decals for the first time. The effect is quite good in my opinion.

Painting this squad was a strange experience - returning to the project after two years I saw how many things I would do differently now.

How do you like it?


piątek, 3 stycznia 2020

IV Świąteczna Wymiana Figurkowa - Podsumowanie

1069 dzień w sieci... / 1069 days in the web..
What did you get this year?...

I tak niepostrzerzenie staliśmy się ludźmi żyjącymi w latach dwudziestych dwudziestego pierwszego wieku. 
Z tej okazji życzę Wam szczęścia i pomyślności w nowym roku.

Najwyższa też pora, aby podsumować IV Świąteczną Wymianę Figurkową oraz Grudniową rundę dodatkową.


W 2019 roku w wymianie wzięło udział 19 uczestników, którym serdecznie gratuluję. 


Zapraszam do zapoznania się z tym kto, dla kogo i co w ramach naszej zabawy :D

(braki linków w liście zostaną uzpełnione, gdy spóźnialscy się obudzą)


Kris z Dust Brother

Koyoth z Shadow grey

Tomasz z Just Painting Things!

Groan z Dziennik Groana
Wysłany

Torin z Paint Crime Site

Luca Lago z Gorzej się nie da

Elmin z Paint For The Paint God

QC z DansE MacabrE

Grish z Fat lazy painter

Potsiat z Gangs of Mordheim

Bahior z The Dark Oak

Bird
Otrzymany
Wysłany

Uther z Uther's Forge
Otrzymany
Wysłany

Maniex z Manniexite
Otrzymany
Wysłany

Dominixol z WrocWar
Otrzymany
Wysłany

Grot Ordely
Otrzymany
Wysłany

Łukasz
Otrzymany
Wysłany

Pokrzyw
Otrzymany
Wysłany

Michał z Micro Art Studio
Otrzymany
Wysłany


Poza wymianą w tym roku ogłosiłem także rundęe dodatkową dla tych, którzy nie zdecydowali się wziąć udziału w zabawie, ale chcieli się pochwalić tym co grudniową porą majstrowali w warsztacie. Tym razem w rundzie dodatkowej pojawiły się trzy wpisy:Viluir z Rzuć 90k6!

Pepe z Fantasy w miniaturze

Bahior czyli ja 

Raz jeszcze dziękuję wszystkim za udział i zapraszam do comiesięcznej aktywności w ramach Figurkowego Karnawału Blogowego. Styczniowym wodzierejem tej imprezy został QC, a temat możecie znaleść tutaj.

Na zakończenie jeszcze klika zdjęć tegorocznych modeli:
And so imperceptibly we became people living in the 20s of XXI century.
On this occasion, I wish you happiness and prosperity in this new year.

It's also time to sum up the 4th Christmas Figurine Exchange and the December additional round.

In 2019, 19 participants took part in the exchange, whom I would like to congratulate.

I invite you to familiarize yourself with who, for whom and what as part of our Secret Santa :D
(missing links in the letter will be filled when the latecomers wake up)


Kris from Dust Brother

Koyoth from Shadow grey

Tomasz from Just Painting Things!

Groan from Dziennik Groana
Sent

Torin from Paint Crime Site

Luca Lago from Gorzej się nie da

Elmin from Paint For The Paint God

QC from DansE MacabrE

Grish from Fat lazy painter

Potsiat from Gangs of Mordheim

Bahior from The Dark Oak

Bird
Received
Sent

Uther from Uther's Forge 
Received
Sent

Maniex from Manniexite
Received
Sent

Dominixol from WrocWar
Received
Sent

Grot Ordely
Received
Sent

Łukasz
Received
Sent

Pokrzyw
Received
Sent

Michał from Micro Art Studio
Received
Sent

In addition to the Exchange this year, I also announced an additional round for those who did not decide to take part in the game but wanted to show off what they tinkered within the workshop in December. This time in the additional round there were three entries:

Viluir from Roll 90k6!

Pepe from Fantasy in miniature

Bahior 

Once again, thank you all for participating and I invite you to monthly activity as part of the Figurine Carnival Blog. The January leader of this event is QC and you can find the topic here.At the end, a few photos of this year's models: