poniedziałek, 1 lipca 2024

Figurkowy Karnawał Blogowy ed #119 - Druga szansaLipiec! Daje słowo obecny rok pędzi jak szalony. Na dobry początek drugiej części roku 2024 znów przyodziewam czapkę wodzireja naszej blogowej zabawy i obejmuje w swoją pieczę 119 edycje Figurkowego Karnawału Blogowego.
Gdyby ktoś jeszcze nie wiedział to zabawa to jest niezwykle prosta - prowadzący dany miesiąc wybiera temat, a każdy który pragnie wziąć udział publikuje pracę w tym temacie a link do publikacji zostawia tutaj w komentarzu (Blogi, Facebooki, instagramy, tik-toki wszystkie linki są akceptowalne).

Temat jaki wybrałem na lipiec to

Druga szansa


Bo każdy zasługuje na drugą szanse, prawda? 
Może jakiś model też zasługuje na taką.
A może chcecie dać drugą szanse jakieś grze.
Być może jakaś technika modelarska nie przypadła wam do gustu ale szukaliście od jakiegoś czasu okazji aby zrobić drugie podejście.
Truposze to kwintesencja drugiej szansy w pewien sposób, prawda? 
Może potrzeba wam drugiej szansy w prowadzeniu bloga?

Cokolwiek wam wpadnie do głowy interpretacja dowolna.

Zapraszam do zabawy.
July! Let me tell you, this year is going like crazy. For a good start to the second part of 2024, I am once again putting on the hat of the leader of our blogging fun and taking over 119 editions of the Figurine Blog Carnival.
If anyone didn't know yet, the game is extremely simple - the host of a given month chooses a topic, and everyone who wants to participate publishes a work on this topic and leaves a link to the publication here in the comment (Blogs, Facebook, Instagram, Tik-Tok, all links are acceptable).

The topic I chose for July is

Second chance


Because everyone deserves a second chance, right?
Maybe some model deserves one too.
Or maybe you want to give a game a second chance.
Perhaps you didn't like a certain modeling technique, but you have been looking for an opportunity to do a second attempt for some time.
Dead Men is the epitome of second chances in a way, isn't it?
Maybe you need a second chance at running a blog?

Whatever comes to your mind, you can interpret it.

I invite you to have fun.czwartek, 20 czerwca 2024

Renovation of the oldest terrain model. Part 2Dziś będzie szybko i zwięźle.
Zakończyłem renowacje mojej najstarszej makiety o której pisałem ostatnio.
Dziś dla was efekt końcowy.
Wciąż mam w katonie kilka makiet do odratowania - niektóry w stanie nawet gorszym niż była ta. Kto wie może na nie też przyjdzie pora. 
Today it will be quick and concise.
I have completed the renovation of my oldest model that I wrote about recently.
Today, the final result is for you.
I still have several models in the caton that need to be saved - some of them are in even worse condition than this one. Who knows, maybe the time will come for them too.sobota, 1 czerwca 2024

Renovation of the oldest terrain model. Part 1 - FKB ed 117

Czas na karnawał! Dziś nietypowo bo z wyjazdu ale może uda się podzielić tym co udało mi się podziałać w ramach hobby i pasuje to do tematu majowego Figurkowego Karnawału Blogowego. 

W ramach Przyrządów i Narzędzi będących tematem miesiąca postanowiłem wrócić do najstarszej mojej makiety. 

Ten niewielki kawałek terenu będzie miał gdzieś między 15 a 20 lat i został stworzony na początku mojej przygody z hobby. ok 2007 postanowiłem podrasować nieco te makietę dodając elementy drewnianej konstrukcji oraz zmieniając podstawę - niestety nigdy nie dokończyłem tego. Tym sposobem makieta trafiła do kartonu i stała się modelarskim złomem - nigdy nie skończonym, wiecznie walającym się tworem który zajmował tylko miejsce i łapał kurz. 
Na szczęście FKB dał mi pretekst i motywacje aby to zmienić. Zawłaszcza, że chciałem wypróbować nowe narzędzie.
Narzędzie na które wpadłem przez przypadek - Elmin podrzucił mi za pomocą instagrama filmik na której ktoś w dość imponujący sposób za pomocą wydrukowanej na drukarce 3d teksturowanej rolki tworzył w masie powietrzno-utwardzalnej całe zdobione ściany zamku. 
Postanowiłem spróbować czym to się je. 
Muszę przyznać, że pierwsze testy jakie dziś prezentuje są bardzo obiecujące. Całość pracy nad kamienną podłoga zajęła mi mniej niż 10 minut co jest prędkością światła w porównaniu do innych technik.
Nie będę ukrywał wałki pod inne bardziej skomplikowane tekstury też już wydrukowałem i mam zamiar kontynuować tę zabawy. 
Tym czasem stara makieta nabiera nico barw - wciąż nie gotowa ale już widać, że było warto dać tej starowince szanse. 
It's time for carnival! Today is unusual because I was away, but maybe I will be able to share what I managed to do as a hobby and it fits the theme of the May Figurine Blog Carnival.

As part of Devices and Tools, which is the topic of the month, I decided to return to my oldest mock-up.

This small piece of land will be somewhere between 15 and 20 years old and was created at the beginning of my adventure with the hobby. around 2007 I decided to improve the model a bit by adding elements of a wooden structure and changing the base - unfortunately I never finished it. In this way, the mock-up ended up in a cardboard box and became modeling scrap - a never-finished, ever-falling thing that only took up space and caught dust.
Fortunately, FKB gave me an excuse and motivation to change it. Especially since I wanted to try a new tool.
A tool I came across by accident - Elmin sent me a video via Instagram in which he created, in a quite impressive way, using a 3D printed textured roller to create entire decorated castle walls in air-hardened mass.
I decided to try what it is eaten with.
I must admit that the first tests presented today are very promising. The entire work on the stone floor took me less than 10 minutes, which is the speed of light compared to other techniques.
I won't hide the rollers for other, more complicated textures, I've already printed them and I plan to continue this fun.
This time, the old model is taking on a bit of color - it's still not ready, but it's already clear that it was worth giving this old thing a chance.
środa, 17 kwietnia 2024

Creepy Konstrukty - FKB ed 116Tym razem nie czekałem do końca miesiąca z wpisem na Figurkowy Karnawał Blogowy. Już dziś specjalnie dla was wpis z tej okazji. 
Szeroki temat jakim uraczył nas Potsiad w miesiącu kwietniu brzmi:

Polewka bez kitu

Do tego z istnym barokowym rozmachem nasz wodzirej zaproponował kilka interpretacji tematu. Ku mojemu zdziwieniu modele jakie ukończyłem na niedawny Turniej Warheima spełniają nawet kilka z nich. 
Mamy więc kitbash zrobiony bez kit (mas modelarskich) zabawnych (tyle, że nie) laleczek o uśmiechniętych porcelanowych twarzach. 
A do tego wszystkiego cały projekt jest całkowicie przypadkowy. Przed wami moje:

Creepy Konstrukty

Teraz trochę kontekstu. W ramach 13tego turnieju Warheima każdy z graczy miał przygotować modele które miały reprezentować skaveńskie konstrukty. Jako, że mocno byłem pochłonięty przygotowywaniem całej nowej bandy to chciałem tym razem pójść trochę na  łatwiznę. Skorzystałem z sugestii Quidamcorvusa, organizatora turnieju, i zaopatrzyłem się pasujące gotowe do wydruku modele. 
Jednak idąc na łatwiznę, aż za bardzo, źle przygotowałem wydruk i modele nie wydrukowały się poprawnie. Nie miałem natchnienia ani czasu aby jeszcze raz drukować modele więc posłużyłem się znaną maksymą: there is no mistakes only happy accidents i postanowiłem uzupełnić braki bitsami. 

No i wtedy dopadł mnie duch szalonych konwersji i na uzupełnieniu braków się nie skończyło. 
Szybkim ruchem ręki połączyłem uszkodzone wydruki, maski od harlekinów, części dark eldarów oraz głowy blood anglesów w te niepokojące ulepki. 
Malowanie było równie szybkie i przyjemne jak konwersje. 

Efekt końcowy naprawdę mnie zaskoczył. Zabawa w tak odjechanym klimacie sprawiła mi tyle frajdy, że teraz mocno rozważam czy ta niepozorna trójka nie będzie zaczynem nowej bandy do Warheima - sęk w tym, że nie wiem jakiej :) (mam jeden pomysł ale jeszcze nie jestem go pewien) 

Co myślcie o modelach? A może macie sugestie jako co mogą grać? 

This time I didn't wait until the end of the month to post about the Figurine Blog Carnival. Today we have an entry especially for you on this occasion.
The broad topic that Potsiad treated us to in April is:

Topping without putty

In addition, with real baroque panache, our leader proposed several interpretations of the theme. To my surprise, the models I completed for the recent Warheim Tournament even meet several of them.
So we have a kitbash made without putty (modeling materials) and funny (but not) dolls with smiling porcelain faces.
And on top of all that, the whole design is completely random. Here's mine:

Creepy Constructs

Now for some context. As part of the 13th Warheim tournament, each player was to prepare models that were to represent Skaven constructs. As I was very busy preparing a whole new gang, I wanted to take the easy way out this time. I took the suggestion of Quidamcorvus, the tournament organizer, and purchased matching ready-to-print models.
However, taking the easy way out, I prepared the printout incorrectly and the models did not print correctly. I didn't have the inspiration or time to print the models again, so I used the well-known maxim: there are no mistakes, only happy accidents and I decided to fill in the gaps with bits.

And then the spirit of crazy conversions caught up with me and it didn't end with filling in the gaps.
With a quick movement of my hand, I combined damaged prints, Harlequin masks, Dark Eldar parts and Blood Angle heads into these disturbing conglomerates.
Painting was as quick and fun as the conversions.

The end result really surprised me. Playing in such a crazy atmosphere gave me so much fun that now I'm seriously considering whether this inconspicuous trio will be the beginning of a new Warheim gang - the problem is, I don't know which one :) (I have one idea, but I'm not sure about it yet)

What do you think about the models? Or maybe you have suggestions as to what they could play?

poniedziałek, 1 kwietnia 2024

Figurkowy Karnawał Blogowy ed #115 - Podsumowanie

Kwiecień 2024

Dziś pora podsumować sto piętnastą edycję Figurkowego Karnawału Blogowego którą miałem okazję poprowadzić. W odpowiedzi na temat jaki zadałem wpisy przygotowało sześciu twórców. Choć to nie imponująca licza, to wpisy są ciekawe, a ja na szczęście nie muszę ogłaszać śmierci FKB na mojej warcie (bo, że blogosfera umarła to już wiemy - uprzedzając komentarze). Ale do rzeczy, przed wami zebrane w kolejności losowej wpisy pod tytułem Masowa Produkcja.

Koyoth zaprezentował dobrze znany masowy wyrób plastikowy, szerzej znany jako krasnolud-baryłka 

Potsiat pokazuje, że nowe masowo wytwarzane części mogą być środkiem, aby zrobić coś unikalnego i starego - tak jakby.

Kapitan Hak, wbrew pierwotnym planom, kontynuował masową produkcję krasnoludzkich posągów. I wcale nie mówimy o krasnoludkach ogrodowych.

Quidamcorvus złożył i zaprezentował istną masę zepsucia i mięsa w formie Potwornego Ludu Nurgla.

Boston Steel Works opowiada o masowych mordach w zapomnianej historii bohaterów Śródziemia, jednocześnie prezentując modele złych ludzi północy.

Ja prezentuję początki mojego Szczurzego dworu, czyli mojej nowej skaveńskiej bandy.

Wszystkim uczestnikom gratuluję i dziękuję!
Następnej edycji wyczekujcie na blogu Gangs of Mordheim
Today it's time to summarize the one hundred and fifteenth editions of the Figure Blog Carnival, which I had the opportunity to host. In response to the topic I asked, entries were prepared by six authors. Although this is not an impressive number, the entries are interesting, and fortunately, I do not have to announce the death of FKB on my watch (because we already know that the blogosphere is dead - anticipating the comments). But to the point, here are entries titled Mass Production, collected in random order.

Koyoth presented a well-known mass-produced plastic product, better known as the barrel dwarf

Potsiat shows that new mass-produced parts can be a means to make something unique and old - sort of.

Captain Hook, contrary to his original plans, continued mass production of dwarven statues. And we're not talking about garden dwarfs.

Quidamcorvus assembled and presented a veritable mass of corruption and flesh in the form of the Monstrous People of Nurgle.

Boston Steel Works tells the story of mass murder in the forgotten history of the heroes of Middle-earth, while also presenting models of the evil Northmen.

I am presenting the beginnings of my Rat Manor, i.e. my new Skaven gang.

Congratulations and thank you to all the participants!
Stay tuned for the next edition of the Gangs of Mordheim blog

niedziela, 31 marca 2024

Szczurzy Król czyli Kult zarazy klanu Pestilens - Rekrutacja - FKB ed 115Dziś pora na mój wpis w ramach sto piętnastej edycji Figurkowego Karnawału Blogowego, którego mam przyjemność być gospodarzem. Temat jaki wymyśliłem do realizacji w tym miesiącu brzmi: 

Masowa produkcja

I jaki miałem sprytny-cwany plan na realizacje tego motywu? Planowałem zaskoczyć wszystkich sprawną i masową produkcją nowej ekipy, którą chciałbym ochrzcić w boju nadchodzącego trzynastego turnieju Warheim FS. 
Życie jednak jak zawsze miało do powiedzenia swoje i plan udało się zrealizować tylko w połowie. 
Zacznijmy od tego czemu to dla mnie masowa produkcja. Pierwszy raz składam oraz maluję całą bandę do Warheima za jednym razem, zazwyczaj dłubałem po kilka modeli, a tym razem zdecydowałem się zrobić to masowo. Jest to też pierwsza armia, w której tak masowo użyłem wydruków 3d, sporządzonych na mojej domowej drukarce. 
Gdy już wyjaśniłem, co było cwane-sprytne i jak realizuję-spełniam plan-motyw, pora powiedzieć o pomyśle i modelach słów parę.

Jakiś czas temu wsparłem kickstartera Rotten Factory, w którym znajdowali się genialni ratfolki oraz król szczurów. Kompletnie nie miałem zamiaru nigdy składać bandy skavenów, ale modele tak mi się spodobały, że pod wpływem chwili kupiłem je i zacząłem planować nieśmiało bandę szczurów zarazy pod wodzą Króla. Ale jak to projekty, których nie realizuje się od razu - poszły na jakiś czas do szuflady. 
Trochę poczekały na swój moment, nie ukrywajmy :) Gdy okazało się, że nastepny turniej Warheima jest 13stym i dodatkowo jest związany ze skavenami, to nie mogłem nie skorzystać z okazji. I mimo, że turniej za dwa tygodnie, a ja wciąż mam modele w podkładzie, jak widać na zdjęciach, to wciąż będę próbował doprowadzić je do stanu grywalności na turniej.

O modelach: bohaterowie oraz dwaj z siewców zarazy to modele od wspomnianego już Rotten Factory.
Pozostałe modele, poza ludzkimi niewolnikami, to Ravenous Hordes od ResinWarfare. 
Ludzkich niewolników znalazłem pod nazwą  Road of shame od twórcy PollyGrimm.

Dziś przedstawiam wam zdjęcia z warsztatu i wciąż pozostaję pełen wiary, że za dwa tygodnie pochwalić się będę mógł w pełni pomalowaną ekipą. 


Today it's time for my entry as part of the one hundred and fifteenth edition of the Figure Blog Carnival, which I am pleased to host. The topic I came up with for this month is:

Massive production

And what clever and cunning plan did I have to implement this motif? I planned to surprise everyone with the efficient and mass production of a new team that I would like to baptize in the battle of the upcoming thirteenth Warheim FS tournament.
However, as always, life had its say and the plan was only half realized.
Let's start with why this is mass production for me. It's the first time I'm assembling and painting the entire Warheim gang at one time. I usually painted several models, but this time I decided to do it en masse. This is also the first army in which I used 3D prints made on my home printer on such a large scale.
Now that I've explained what was clever and how I implemented the plan, it's time to say a few words about the idea and models.

Some time ago I supported the Rotten Factory Kickstarter, which included brilliant ratfolk and a rat king. I had absolutely no intention of ever assembling a band of Skaven, but I liked the models so much that on the spur of the moment, I bought them and timidly started planning a band of plague rats led by the King. But as with projects that are not implemented immediately, they went into the drawer for some time.
They waited a while for their moment, let's be honest :) When it turned out that the next Warheim tournament was the 13th and that it was also related to the Skaven, I couldn't help but take advantage of the opportunity. And even though the tournament is in two weeks and I still have the models in the primer, as you can see in the photos, I will still try to get them playable for the tournament.

About the models: the heroes and two of the plague spreaders are models from the already-mentioned Rotten Factory.
The remaining models apart from human slaves are Ravenous Hordes from ResinWarfare.
I found human slaves under the name Road of Shame from the creator of PollyGrimm.

Today I am showing you photos from the workshop and I am still full of faith that in two weeks I will be able to boast about a fully painted team.piątek, 1 marca 2024

Figurkowy Karnawał Blogowy ed #115 - Masowa produkcja

Marzec 2024
Pierwszy dzień miesiąca to idealny czas na nowe wyzwania prawda? 
Co powiecie na nową edycje Figurkowego Karnawału Blogowego tym razem pod moim przewodnictwem? 

Jak większość z was wie, Karnawał rozpoczął Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze. Przegląd poprzednich edycji znajdziecie, dzięki Quidam Corvus, tutaj.

Tematem który odcisnąłem dla was od sztancy jest

Masowa produkcja

Może ktoś m na warsztacie jakaś figurkę znanego produktu masowej produkcji.
A może ktoś z was właśnie przygotowuje masowo modele aby wrócić do starego świata? 
Jak zawsze interpretacja dowolna i tak szeroka jak zapragniecie :) 
The first day of the month is the perfect time for new challenges, right?
How about a new edition of the Figurine Blog Carnival, this time under my leadership?

As most of you know, Incubus started the Carnival on his blog War in Miniature. An overview of previous editions can be found here, thanks to Quidam Corvus.

The topic that I pressed for you from the die is:

Massive production

Maybe someone has a figurine of a famous mass-produced product in the workshop.
Or maybe one of you is currently preparing mass models to return to the old world?
As always, any interpretation and as wide as you want :)