sobota, 29 sierpnia 2020

Iron Hands Primaris Apothecary Kitbash - FKB ed. #72

1281 dzień w sieci / 1281 days in the web
Apothecary ready! Again...

Co prawda do końca miesiąca zostało jeszcze trochę czasu, ale już dziś postanowiłem opublikować mój wpis w ramach Siedemdziesiątej Drugiej Edycji Figurkowego Karnawału Blogowego.
W tym miesiącu to mi przypadło w udziale prowadzenie tej zacnej zabawy, zapoczątkowanej przez Inkuba na swoim blogu Wojna w Miniaturze. Tematem jaki ustaliłem na sierpień jest:

Okaz zdrowia

Miałem dzięki temu dobry pretekst, żeby nie tylko zadbać o swoje zdrowie, ale też o kondycję fizyczną mojej armi Żelaznych Dłoni. Tak oto powstał:

Iron Hands Primaris Apothecary


Sam model to kitbash różnorakich modeli. Za bazę posłużył najzwyklejszy Easy to Build Intercessor. Aparatura medyczna to części z klasycznego Apothecary z boxa Space Marine Command Squad, Grey Knights Paladins oraz Onager Dunecrawler. Dodatkowo znalazły tutaj też zastosowanie części z Tech-Priest Dominus, Stormtalon Gunship, Primaris Agressors oraz ozdobniki z Imperial Knights. Jednym słowem zanurkowałem głęboko w sterty części, jakie zgromadziłem w szafie :)

Malowanie modelu nie odbiega od standardu, jaki przyjąłem dla całej armii, ale zdobienie szklanych fiolek i soczewek sprawiło mi sporo frajdy :)

Dajcie znać, co myślicie o tym modelu. 

It is true that there is still some time until the end of the month, but today I decided to publish my entry as part of the seventy-second edition of the Figurine Blog Carnival.
This month I had the chance to run this noble game started by Inkub on his blog Wojna w Miniaturze. The topic I set for August is:

A specimen of health

Thanks to this, I had a good excuse to not only take care of my health but also the physical condition of my army of Iron Hands. This is how it was created:

Iron Hands Primaris Apothecary


The model itself is a kitbash of various models. The most ordinary Easy to Build Intercessor was used as the base. Medical devices are parts from the classic Apothecary from the box Space Marine Command Squad, Grey Knights Paladins and Onager Dunecrawler. Additionally, parts from Tech-Priest Dominus, Stormtalon Gunship, Primaris Agressors and ornaments from Imperial Knights were also used here. In a word, I dived deep into the heaps of parts that I had accumulated in the wardrobe :)

Painting the model does not differ from the standard I adopted for the entire army, but painting glass vials and lenses gave me a lot of fun :)

Let me know what you think about this model.

Iron Hands Primaris Apothecary Kitbash

Iron Hands Primaris Apothecary Kitbash

Iron Hands Primaris Apothecary Kitbash

Iron Hands Primaris Apothecary Kitbash

Iron Hands Primaris Apothecary Kitbash

Iron Hands Primaris Apothecary Kitbash

Iron Hands Primaris Apothecary Kitbash

Iron Hands Primaris Apothecary Kitbash

Iron Hands Primaris Apothecary Kitbash

Iron Hands Primaris Apothecary Kitbash

Iron Hands Primaris Apothecary Kitbash

Iron Hands Primaris Apothecary Kitbash


poniedziałek, 24 sierpnia 2020

Scratch build Ork RollCan aka Shokkjump Dragsta

1276 dzień w sieci / 1276 days in the web
rollout!

Udało się! Największa i najbardziej szalona figurka jaką ostatnio popełniłem. Dziś szalony orczy mech na wrotkach, który jeździ tak szybko, że zagina czaso-przestrzeń, teleportując się po polu bitwy. 
Relacje z budowy tego ustrojstwa znajdziecie tutaj: Scratch build Ork Shokkjump Skater aka Shokkjump Dragsta - FKB ed. #70

Odnośnie malowania, to tak naprawdę nie miałem żadnego wyjścia, bo przecież Czerwony jeździ szybciej :) Samo malowanie było bardziej niż przyjemne - mam prawdopodobnie w sobie nieco orka, bo każde zetknięcie z modelami zielonoskórych sprawia im wiele frajdy. Tym razem postanowiłem pobawić się nieco olejnymi farbami, aby nasz pojazd nabrał brudniejszego klimatu. 

Obraz jest ponoć wart tysiąca słów, więc nie przedłużam i zapraszam do obejrzenia zdjęć.
 
Nie zapomnijcie dać mi znać, co myślicie o tym wrotkarzu :) 
Managed to! Theone of the biggest and craziest figure I've ever committed. Today, a crazy orc mech on roller skates that drives so fast that it disappears space-time teleporting around the battlefield.
You can find reports on the construction of this device here: Scratch build Ork Shokkjump Skater aka Shokkjump Dragsta - FKB ed. # 70

When it comes to painting, I really had no choice, because the Red one goes faster :) The painting itself was more than pleasant - I probably have a bit of goblin in me, because every contact with the greenskins models gives me a lot of fun. This time I decided to play with oil paints to make our vehicle a bit dirtier.

A picture is said to be worth a thousand words, so I invite you to see the photos.

Don't forget to let me know what you think about this roller skaters :)Scratch build Shokkjump Dragsta

Scratch build Shokkjump Dragsta

Scratch build Shokkjump Dragsta

Scratch build Shokkjump Dragsta

Scratch build Shokkjump Dragsta

Scratch build Shokkjump Dragsta

Scratch build Shokkjump Dragsta

Scratch build Shokkjump Dragsta

Scratch build Shokkjump Dragsta

Scratch build Shokkjump Dragsta

Scratch build Shokkjump Dragsta

Scratch build Shokkjump Dragsta

Scratch build Shokkjump Dragsta

Scratch build Shokkjump Dragsta

Scratch build Shokkjump Dragsta

Scratch build Shokkjump Dragsta

Scratch build Shokkjump Dragsta

niedziela, 2 sierpnia 2020

Figurkowy Karnwał Blogowy. Ed #72: Okaz zdrowia

1254 dzień w sieci / 1254 days in the web
Stay safe...


Sierpień 2020, jak to się stało? Czy tylko ja mam wrażenie, że ten rok niesamowicie pędzi?

Może to i lepiej. Nie sądzę, aby ktoś tęsknił za 2020. 

W każdym razie, w sierpniu, po raz piąty, będę gospodarzem Figurkowego Karnawału Blogowego.  Jak większość z nas wie, Karnawał rozpoczął Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze, z kolei przegląd poprzednich edycji znajdziecie, dzięki Quidam Corvus, tutaj.

W poprzednim miesiącu mieliśmy łatwiej, ponieważ ktoś za nas wybierał model do pomalowania. Tym razem będziemy musieli trochę pogłówkować (albo taką mam nadzieję). Siedemdziesiąta druga edycja naszej zabawy będzie przebiegać pod hasłem:

Okaz zdrowia


I tak mógłbym Was zostawić, ale ja jak zawsze spróbuję trochę zamieszać.
W tym roku zdrowie jest szczególnie palącym tematem. 
Czy Wy dbacie o swoje?
Macie jakieś rutynowe ćwiczenia przy wielogodzinnych sesjach malarskich?
Pamiętacie, aby pić odpowiednią ilość płynów? 
Czy zawsze dbacie o siebie w warsztacie, korzystając z narzędzi i/lub chemii? 
A jak z Waszym umysłem? Czy hobby pomaga Wam w tym wymagającym czasie? Czy jest sposobem na nie odejście od zmysłów?
Zróbcie to dla mnie i pomyślcie o tym, w trakcie pracy na sierpniową edycją. 

Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby się zabawić z tematem inaczej. Może masz świetny sposób na zdrowo wyglądające futro na modelach, albo idealną komopzycję farb, by szkliwo na wampirzych kłach było nieskazitelne :) 

Na koniec parę zdjęć, które mogą Wam pomóc.  
August 2020, how did it happen? Do I only have the impression that this year is going extremely fast?

Maybe that's better. I don't think anyone is missing 2020.

Anyway, in August, I will be hosting the Blog Figurine Carnival for the fifth time. As most of us know, Carnival was started by Inkub on its blog "Wojna w Miniaturze", while an overview of previous editions can be found thanks to Quidam Corvus here.

Last month we had it so much easier because someone chose the model to be painted for us. This time we will have to think a little bit (or I hope so). The seventy-second edition of our game will be held under the slogan:

A specimen of health


I could leave you with this topic right now, but as always, I'll try to confuse you a bit. This year, health is a particularly pressing topic. 
Do you take care of your health?
Do you have any routine exercises during long hours of painting sessions?
Do you remember to drink the right amount of fluids?
Do you always take care of yourself in the workshop using tools and/or chemicals?
How about your mind? Does the hobby help you in this challenging time? Is there a way to stay on your mind?
Do it for me and think about it while working on the August edition.

However, nothing prevents you from having fun with the topic differently. Maybe you have a great way to have a healthy-looking fur on models or a perfect combination of paints to keep the glaze on vampire tusks flawless :)

Finally, a few photos that may help you.