poniedziałek, 29 czerwca 2020

Iron Hands Eliminators

1242 dzień w sieci / 1242 days in the web
a long time I was not here...

I znów, z niewiadomych przyczyn, zwyciężyły mroczne moce blokujące moje chęci publikowania na blogu. Sam nie wiem, co się stało - tak po prostu wyszło. Ale obiecuję się poprawić i częściej publikować nowe rzeczy. 

Dziś, w ramach nadrabiania zaległości, mam dla Was, pomalowanych już jakiś czas temu, Eliminatorów dla mojej armii Żelaznych Dłoni.

Iron Hands Eliminators


Ten trzyosobowy oddział snajperów pochodzi z boxa Shadowspear. Tak, jak większość nowych modeli Space Marinsów produkcji Games Workshop, i te odznaczają się ciekawą rzeźbą i dużą ilością detali, nie wspominając o wysokiej jakości odlewów. Jednak w przypadku tych trzech modeli mam pewne zastrzeżenia do tego, jak model został podzielony na części. Czy naprawdę każdy płaszcz musiał być dzielony na trzy części? Sprawiło mi to wiele trudności. Tym bardziej jest to irytujące, gdy przyjrzymy się wypraskom tego samego oddziału wydawanego osobno - tam płaszcze są w całości lub prawie w całości. 

Dlaczego ta niedogodność była tak frustrująca? Ze względu na ilość trudno dostępnych detali zdecydowałem się na malowanie ich w częściach. Jednocześnie kamuflaż na płaszczach malowałem z użyciem aerografu i szablonów. To wszystko sprawiło, że nie mogłem podziału na płaszczach zwyczajnie zamaskować szpachlówką przed malowaniem. Mam nadzieję, że w ostatecznym rozrachunku nie rzuca się to tak w oczy. 

Schemat kolorystyczny przyjąłem oczywiście spójny z resztą armii, a zwłaszcza z poprzednim odziałem noszącym kamuflujące płaszcze: Iron Hands Scout Squad with Sniper Rifles

Mam nadzieję, że modele przypadną Wam do gustu. 

Już niebawem więcej pomalowanych rzeczy, które czekają na publikację :)
Again, for unknown reasons, the dark powers blocking my desire to publish on the blog have won. I don't know what happened - it just came out. But I promise to improve and publish new things more often.

Today, as a part of catching up, I have Eliminators painted some time ago for my army.

Iron Hands Eliminators


This sniper unit of three comes from the Shadowspear box. Like most of the new Space Marins models, produced by Games Workshop, they have interesting sculpture and a large number of details, not to mention the high-quality castings. However, in the case of these three models, I have some reservations about how the model was divided into parts. Did every coat really have to be divided into three parts? This caused many difficulties. It is even more annoying when we look at parts of the same unit sold separately - the coats are in one piece or almost at one piece.

Why was this so frustrating for me? Due to the amount of hard-to-reach details, I decided to paint them in parts. At the same time, I painted camouflage on coats using an airbrush and stencils. All this meant, that I could not mask divide lines on coats with putty before painting. I hope that this is not so visible in the end.

I adopted the colour scheme, of course, consistent with the rest of the army, and especially with the previous unit wearing camouflage coats: Iron Hands Scout Squad with Sniper Rifles

I hope you like it.
Soon more painted models that are waiting for publication :)


Space Marines Iron Hands Eliminators

Space Marines Iron Hands Eliminators

Space Marines Iron Hands Eliminators

Space Marines Iron Hands Eliminators

Space Marines Iron Hands Eliminators

Space Marines Iron Hands Eliminators

Space Marines Iron Hands Eliminators

Space Marines Iron Hands Eliminators

Space Marines Iron Hands Eliminators

Space Marines Iron Hands Eliminators
Space Marines Iron Hands EliminatorsSpace Marines Iron Hands Eliminators

Space Marines Iron Hands Eliminators

Space Marines Iron Hands Eliminators

Space Marines Iron Hands Eliminators

Space Marines Iron Hands Eliminatorsponiedziałek, 1 czerwca 2020

Harlequin kill team - Conversions - FKB ed. #69

1214 dzień w sieci / 1214 days in the web
A new force...

Miesiąc maj skończył się parę godzin temu, ale wciąż nie opublikowałem zwyczajowego wpisu związanego z Figurkowym Karnawałem Blogowy. Dlatego teraz, nie przedłużając, przed Wami moje prace w ramach sześćdziesiątej dziewiątej edycji pod przewodnictwem Potsiata z Gangs of Mordheim. Temat, jaki wodzirej majowego karnawału wybrał brzmiał: Umarł król, niech żyje król! I muszę przyznać, że dał mi pretekst na jaki czekałem od jakiegoś czasu. Dziś przed Wami:

Harlequin kill team


Karnawał zmotywował mnie do stworzenia nowej drużyny do Kill Team'a. Od pewnego czasu nosiłem się z tym, ale brakowało mi tematu przewodniego - czegoś, co uczyniłoby tę drużynę unikalną. Rozmyślając nad majowym tematem doznałem olśnienia - Eldarscy Arlekini to trupy aktorskie, które całe swoje życie podporządkowują swojej sztuce. Temat zaproponowany przez Potsiata pchnął mnie w kierunku Makbeta. Dlatego całą trupę przygotowałem tak, aby modele przedstawiały postacie z tej sztuki Shakespear'a.
Czym byliby jednak aktorzy bez sceny? Dlatego pokusiłem się dodatkowo o przygotowanie podstawki scenicznej dla moich aktorów.
Maj okazał się jednak za krótki, aby pokazać Wam ukończony projekt, dlatego dziś możecie zobaczyć nieco zdjęć z konwersji tych modeli.

Bazą dla nich stała się załoga Starweaver'a, a konkretnie dwóch takich pojazdów. W tym projekcie użyłem naprawdę sporo różnorakich części i dałem sobie sporo artystycznej swobody. 

Daj znać w komentarzu, co sądzisz o takim podejściu do Arlekinów. 
The month of May ended a few hours ago but I still haven't published the usual entry associated with the Figurine Carnival Blog. So I'm presenting you my work in the sixty-ninth edition FCB under the chairmanship of Potsiat from Gangs of Mordheim. The topic he chose for the May carnival was: The king is dead, long live the king! And I must admit that he gave me the excuse I've been waiting for some time.
Today before you:


Harlequin kill team


Carnival motivated me to build a new team for Kill Team. I have been carrying this for some time but I hed no idea for the theme - something that would make this team unique. Reflecting on the May theme, I had a revelation - the Eldar Harlequins are actors who subordinate their entire lives to their art. The topic suggested by Potsiat pushed me towards Macbeth. That's why I prepared all my models in that way that they would present characters from this Shakespear play.
What would actors without a stage be? That is why I was tempted to prepare a stage stand for my actors.
May, however, turned out to be too short to show you the completed project, so today you can see some photos from the conversion of these models.

The base for these models has become the Starweaver crew, specifically two such vehicles. In this project, I used a lot of different parts and gave myself a lot of artistic freedom.

Let me know in the comment what you think about this approach to Harlequins.

Kill Team Harlequin King Duncan
King Duncan

Kill Team Harlequin Lady Macbeth
Lady Macbeth

Kill Team Harlequin Macbeth
Macbeth

Kill Team Harlequin Witch
Witch

Kill Team Harlequin Witch
Witch

Kill Team Harlequin Witch
Witch

Kill Team Harlequin Scenic Base

Kill Team Harlequin Scenic Base