środa, 10 listopada 2021

Two goblins for Crew - FKB ed #87

1745 dzień w sieci / 1745 days in the web
Two small goblins for reigniting hobby...

Długo nie było postu, bo absolutnie nie miałem czasu na hobby - na szczęście tym razem z powodu pozytywnych wydarzeń :) 

Ale jednak bez figurek trudno wytrzymać dłużej więc mimo tego, że warsztat w większości spakowany w kartonach a czasu wciąż brak to postanowiłem wziąć udział w Listopadowym Figurkowym Karnawale Blogowym. 
Tym bardziej że temat jaki wielebny Rafael zaproponował siadł mi jak idealnie. 
Temat brzmi: 

"ich dwoje"

Dlaczego zdecydowałem się na pomalowanie właśnie tych dwóch modeli? Otów te dwa gobasy to ewenement w moim modelarskim modus operandi. Zazwyczaj nie porzucam malowania modeli w trakcie, gdy rozpocznę malowanie modelu to nie schodzi on z biurka aż będzie gotowy. 
Jednak w przypadku tych dwóch modeli było inaczej. Sklejone,konwertowane i naprawione modele zostały maźnięte kilkoma farbami przy okazji pierwszych modeli do tej bandy i z niewiadomych przyczyn nie ukończyłem ich. Dlatego dziś dla was:

TE DWA NIEDOKOŃCZONE MODELE GOTOWE

There was no post for a long time because I had absolutely no time for a hobby - luckily this time due to positive events :)

But without the figures, it is difficult to stay longer, so despite the fact that the workshop is mostly packed in cardboard boxes and there is still no time, I decided to take part in the November Figurine Blog Carnival.
Especially that the topic that Reverend Rafael suggested was perfect for me.
The theme is:

"two of them"

Why did I decide to paint these two models? These two goblins are a sensation in my modelling modus operandi. Usually, I do not give up painting models when I start painting a model, it does not come off the desk until it is ready.
However, this was not the case with the two models. The glued, converted and repaired models were smeared with a few paints on the occasion of the first models for this gang and for unknown reasons I did not finish them. Therefore, today for you:

THESE TWO UNFINISHED MODELS ARE READY