poniedziałek, 30 września 2019

FKB ed. #61 - A 30-day Fantastic Challenge. Day 30

975 dzień w sieci... / 975 days in the web..
finally I'm up to date


Dziś ostatni dzień 30-dniowego Wyzwania Fantastycznego. Dziś mamy aż dwa zagadnienia. Pierwsze:

Twój najlepszy rok w Twoim hobby i dlaczego?

Aktualny, bieżący rok. Dlaczego? Bo wciąż prowadzę bloga, wciąż maluje i wciąż gram na przekrój wszystkim przeciwnością. Do tego moja armia do Warhammera 40k doczekała się suplementu a zeszło sobotni turniej Warheima poszedł mi dobrze jak nigdy! Zdecydowanie 2019 jest dobrym rokiem dla mojego hobby. 

Fantastyczny crossover.

Zgodnie z instrukcją QC robimy fantastyczny crossover:

I tak Wasz Fantastyczny Kapitan to postać z 12 dnia uzbrojona w oręż z 15 dnia...
...który wraz ze swoim Fantastycznym Pomocnikiem z dnia 13 uzbrojonym w gadżet z dnia 14...
...podróżuje pojazdem z dnia 25...
...dysponując fantastyczną technologią z dnia 16...
...i staje do walki przeciwko Złolowi, czyli postaci z dnia 17...
...który skradł sekrety magii lub technologii z dnia 24...
...i wraz z istotą z dnia 23...
...by zniewolić rasę z dnia 19, na czele której zaatakował rasę z dnia 11...
...w celu zdobycia fantastycznego minerału z dnia 27.

A wiec:

Ellen Ripley wraz Kerrigan, która w międzywymiarowej torbie posiada sporo dobytku, wyruszają na pokładzie Sulaco zdolnego do podróży szybszej niż światło aby sprowadzić Extreminatus na Anakina Skywalkera który wraz z Numerem 6 za pomocą bioomechanicznych usprawnień zniewolili Ewoków aby zatakowac impeirum Klingonów w celu zdobycia Melanżu.

I tak dodaliśmy do końca naszej przygody z 30-dniowym Wyzwaniem Fantastycznym. Choć nie zawszę wpisy były na czas to i tak jestem zadowolony z tego, że wziąłem udział w tej zabawie.

Today is the last day of the 30-day Fantastic Challenge. Today we have two issues. First:

The best year in your hobby and why? 

Current, current year. Why? Because I still run a blog, I still paint and I still play across all odds. Also, my army for Warhammer 40k was supplemented and the Saturday Warheim tournament went well like never before! 2019 is a good year for my hobby.

Awesome crossover.

According to the QC instructions, we do a fantastic crossover:

And so your Fantastic Captain is a 12th-day character armed with a 15th-day weapon ...
... who with his Fantastic Helper of 13 armed with the gadget of 14 ...
... travels by vehicle of 25 ...
... with fantastic technology of 16 ...
... and faces the fight against Złol, i.e. the characters of 17 ...
... who stole the secrets of magic or technology from 24 ...
... and with the being of 23 ...
... to enslave the race of 19, at the head of which attacked the race of 11 ...
... to obtain a fantastic mineral of 27.


And so:

Ellen Ripley, along with Kerrigan, who has a lot of belongings in an interdimensional bag, set off aboard Sulaco capable of travelling faster than the light to bring Extreminatus to Anakin Skywalker who, along with Number 6 using biomechanical improvements enslaved Ewoks to seize the Klingon empire to get Melange.

And so we added to the end of our adventure with a 30-day Fantastic Challenge. Although I didn't always have entries on time, I'm still glad that I took part in this game.FKB ed. #61 - A 30-day Fantastic Challenge. Day 29

974 dzień w sieci... / 974 days in the web..
Difficulties of various types ... 
Restoring content in progress .....

Dwudziesty dziewiąty dzień 30-dniowego Wyzwania Fantastycznego:


Największe zaskoczenie fantastyczne?

Tym razem bardzo przyjemne pytanie.
Największym i najprzyjemniejszy zaskoczeniem ostanio dla mnie jest serial:


Chilling Adventures of Sabrina

Jakie to jest dobre! 
I niezależnie czy lubiłeś stary sitcom czy go nie nawidziłeś - powienniens to zobaczyć. 

11/10 jak dla mnie
The twenty-ninth day of the 30-day Fantastic Challenge:


The biggest fantastic surprise?

This time a very pleasant question.
The biggest and most pleasant surprise last for me is the series:Chilling Adventures of Sabrina

How good is that!
And whether you liked old sitcom or hated him - you should see it.


11/10 for meFKB ed. #61 - A 30-day Fantastic Challenge. Day 28

973 dzień w sieci... / 973 days in the web..
Difficulties of various types ... 
Restoring content in progress .....

Dwudziesty ósmy dzień 30-dniowego Wyzwania Fantastycznego:


Największe rozczarowanie fantastyczne?

Traumatyczne wspomnienia trzeba przywołać aby odpowiedzieć na te pytanie.

Moje największe (ostatnio) rozczarowania fantastyczne wiążą się z ekranizacjami prozy G. Martina.  Nie przedłużając do rzeczy:

Gra o Tron - dwa ostanie sezony, za zupełny upadek jakości scenariusza. I sprawienie, że poczułem się oszukany
Nightflayers - w całości za odtwórczą historie, odgrzewanie kotletów i brak wyrazistości
The twenty-eighth day of the 30-day Fantastic Challenge:


The biggest fantastic disappointment?

Traumatic enhancements must be recalled to answer this question.

My biggest (recently) fantastic disappointments are associated with screenings of G. Martin's prose. Do not extend to the point:

Game of Thrones - the last two seasons, for a complete decline in the quality of the script. And making me feel cheated
Nightflayers - entirely for imitative stories, reheating chops and lack of clarityFKB ed. #61 - A 30-day Fantastic Challenge. Day 27

972 dzień w sieci... / 972 days in the web..
Difficulties of various types ... 
Restoring content in progress .....

Dwudziesty siódmy dzień 30-dniowego Wyzwania Fantastycznego:


Twój ulubiony fantastyczny minerał?

Chyba jest tylko jedna fantastyczna substancja która mogłem wybrać w odpowiedzi na dzisiejsze pytanie: 

Melange
"Przyprawa"
Z powieści Diuna Franka Herberta

Dające długie życie, moc prekognicji silnie uzależniający narkotyk który pozyskuje się na jeden planecie w wszechświecie. Nie wspominam nawet o pustynnych czerwiach na które trzeba uważać pozyskując te "przyprawę".
The twenty-seventh day of the 30-day Fantastic Challenge:

Your favourite fantastic mineral?

There is probably only one fantastic substance that I could choose to answer today's question:

Melange
"Spice"
From the novel by Dune Frank Herbert

Giving a long life, the power of precognition, a highly addictive drug that is obtained on one planet in the universe. I do not even mention the desert broods that you need to watch out for when obtaining this "spice".


FKB ed. #61 - A 30-day Fantastic Challenge. Day 26

971 dzień w sieci... / 971 days in the web..
Difficulties of various types ... 
Restoring content in progress .....

Dwudziesty szósty dzień 30-dniowego Wyzwania Fantastycznego:


Ulubiony fantastyczny pojedynek?

Oj tak tutaj sięgniemy daleko w przeszłość bo ulubionym moim pojedynkiem jest finał z filmu:

Highlander
The twenty-sixth day of the 30-day Fantastic Challenge:


A favourite fantastic duel?

Oh so here we reach far into the past because my favourite duel is the finale from the movie:


Highlander