czwartek, 30 czerwca 2022

Iron Hands Aggressors Squad - FKB ed #94

1977 dzień w sieci... / 1977 days in the web...
Crush them beneath our fists...

Po raz kolejny mój wpis na Figurkowy Karnawał Blogowy wymknął mi się spod kontroli. No trudno. 

Temat 94 edycji FKB wybrany przez potsiat'a na swoim blogu Gangs of Mordheim brzmi: 

Dobry, zły i brzydki

Więc mam dla was sześciu "Dobrych" marinsów. Bardzo złych i wściekłych. I tak obwieszonych bronią że ciężko o nich mówić ładni.

Iron Hands Aggressors

Blisko dwu i pół metrowy nadludzie w najcięższym typie pancerza, każdy z para rękawic które mogą kruszyć bunkry, powieszonymi karabinami wypływającymi morze pocisków i wyrzutniami granatów na plecach. Tutaj nie ma wielu kompromisów.


Once again, my entry on the Figurine Blog Carnival got out of hand. Anyway

The theme of the 94th edition of FKB selected by potsiat on his blog Gangs of Mordheim is:

The good, the bad, and the ugly

So I have six "Good" marines for you. Very bad and angry. And each is packed with weapons that it's hard to talk about as "pretty".

Iron Hands Aggressors

Nearly two and a half meters tall superhuman in the heaviest type of armour, each with a pair of gloves that can crush bunkers, hanging rifles capable to shoot a sea of projectiles and grenade launchers on the back. There aren't many compromises here.
piątek, 24 czerwca 2022

Goblin Pirates in Grey Mountains part 1

1971 dzień w sieci... / 1971 days in the web...
The new campaign...

Jak mówi stare porzekadło: “Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę”

I tak się stało! Po raz drugi startuje około Katowicka kampania Warheim, tym razem ciężar organizacji został zdjęty z moich ramion (za co wielkie brawa dla Michała) więc będe miał więcej energii do publikacji postępów mojej drużyny.

Udało się zebrać dziesięć kompanii które zmierzą się ze sobą a motywem przewodnim jest wyprawa w Góry Szare. Całość ma zamykać się w sześciu bitwach. 

Nieco wahałem się którą kompanie wybrać ale ostatecznie postawiłem na dobrze się dla mnie spisujących Zielonoskórych Kaprów. Wciąż nie wypróbowałem wszystkiego co ta kolorowa kampania oferuje. Tym razem postawiłem na zupełnie inną początkową rozpiskę drużyny - postanowiłem rozpocząć z dużym modelem który pochłania aż 200 sztuk złota z początkowego budżetu 500 złotych koron - nie jest to zbyt rozważne ale mam nadzieję, że przyniesie mi dużo frajdy. 

Kapitan Ropiejdziąsło przewodzi drużynie złożonej z szamana Rybidech, łowcy niewolników Łamipiszczel, dwóch matów Supeł i Pięknioko. skromne grono stronników składa się z Goblina poganiacza, pojedynczego fantastycznego Kapra oraz olbrzymiej Ośmiornicy Bagiennej.

Mam nadzieje, że Gork Podwodny tudzież Mork Głębinowy będzie mi sprzyjał bo w pierwszej potyczce stanę w szranki z odpowiedzialnym za istnienie Warheima FS Quidamcorvus’em, który poprowadzi do walki cichociemny klan Eshin

Trzymajcie za mnie kciuki i spodziewajcie się raportu z gry w pierwszych tygodniach lipca

Ahoj!


As the old saying goes: " you must gather your party before venturing forth"

And that's how it happened! For the second time the Warheim campaign in Katowice starts, this time the burden of the organization has been lifted from my shoulders (Big thanks for that Michał) so I will have more energy to publish my team's progress.

We managed to gather ten teams that will face each other and the leitmotif is an expedition to the Gray Mountains. The whole thing is to be closed in six battles.

I hesitated a bit about which Warband to choose, but in the end, I bet on the Greenskin Privateers who were doing well for me. I still haven't tried everything this colourful campaign has to offer. This time I put on a completely different initial team schedule - I decided to start with a large model that consumes as much as 200 gold from the initial budget of 500 crowns - it is not very prudent but I hope it will bring me a lot of fun.

Captain Ropiejdziąsło leads a team consisting of the shaman Rybidech, the slave hunter Łamipiszcze, two mates Supeł and Pieknioko. A modest group of minions consisting of a Goblin herdsman, a single fantastic Corporal and an enormous Swamp Octopus.

I hope that Gork Underwater and Mork Deep will be in my favor, because in the first match I will compete with the man responsible for the existence of Warheim FS  - Quidamcorvus, who will lead the Eshin clan in the fight

Keep your fingers crossed for me and expect a game report in the first weeks of July

Ahoy!