czwartek, 8 lutego 2018

Iron Hands vs Necrons - 1400 pts battle report378 dzień w sieci... / 378 day in the web...
"With steel we are stronger, but without a soul we are nothing." - Kardan StronosStało się!
Oto mój pierwszy raport z rozgrywek w Warhammer 40 000.

Rozpoczynam nowy cykl i dlatego bardziej niż zwykle liczę na Wasze komentarze, uwagi oraz sugestie.

Niestety mój aparat nie stanął na wysokości zadania - dlatego też, jak zobaczycie później, posłużę się schematami (zdjęcie w tle przedstawia sytuację sprzed rozpoczęcia bitwy).

Ale do rzeczy.

Bitwę, z której zdaję dziś relację, rozegrałem w Katowickim Innym Wymiarze w ramach 4 kolejki Lokalnej Ligi 40stkowej. 

Rozgrywaliśmy bitwę na 1400 pkt.

Sceanraiusz: Deadlock. 
Roztawienie: Hammer and Anvil.

Siły Necronów, dowodzone przez Arka, przedstawiały się następująco:

Catacomb Command Barge
Cryptek

Necron Warriors x20
Necron Warriors x20

Canoptek Scarab Swarm x5
Canoptek Scarab Swarm x4

C'Tan Shard of the Deceiver

Lychguard x10

Ja poprowadziłem do boju Iron Hands w następującym składzie:

Captain
Librarian (Jump Pack)

Scout Squad x5 (storm bolter, heavy bolter)
Scout Squad x5 (storm bolter, heavy bolter)
Scout Squad x5 (storm bolter)

Inceptor Squad x3 (Assault bolters)

Hellblaster Squad  x5 (Plasma incinerators)
Whirlwind (Storm bolter, vengeance launcher)

Stormraven Gunship (Twin assault cannon, Twin multi-melta, Two Hurricane Bolters, Two Stormstrike Missile Launchers)

Dreadnought ( Twin autocannon x2) autocannon

Vanguard Veteran Squad (Jump Pack, Melta bombs
Power fist, strom shield x2)
It happened! 

Here is my first report from Warhammer 40,000.

As I start this new cycle, I count on your comments and suggestions more than usual. 

Unfortunately, my camera did not rise to the task - therefore, as you will see later, I will use schematics. (the background image shows the situation before the battle starts) 

But to the point. 

The battle took place in Katowice gameclub - Inny Wymiar. It was the 4th round of the local league. 

We played the battle at 1,400 pointsDeadlock. Deploy: Hammer and Anvil. 

The Necron forces, commanded by Arek, were as follows: 

Catacomb Command Barge 
Cryptek 

Necron Warriors x20
Necron Warriors x20 

Canoptek Scarab Swarm x5 
Canoptek Scarab Swarm x4 

C'Tan Shard of the Deceiver 
Lychguard x10 

I led the Iron Hands in the following lineup: 

Captain 
Librarian (Jump Pack) 

Scout Squad x5 (storm bolter, heavy bolter) 
Scout Squad x5 (storm bolter, heavy bolter)
Scout Squad x5 (storm bolter) 

Inceptor Squad x3 (Assault bolters) 

Hellblaster Squad x5 (Plasma incinerators)
Whirlwind (Storm bolter, vengeance launcher) 

Stormraven Gunship (Twin assault cannon, Twin multi-melt, Two Hurricane Bolters, Two Stormstrike Missile Launchers) 

Dreadnought (Twin autocannon x2) autocannon 
Vanguard Veteran Squad (Jump Pack, Melta bombs Power fist, storm shield x2)
Rozstawienie:
Przeciwnik wybrał swoją strefę rozstawienia z dwoma znacznikami celów, zmuszając mnie do wybrania strony przeciwnej. Necroni wystawili się dość swobodnie - Arek wiedział, że teleporty zapewnią mu możliwość dopasowania się do sytuacji. 
Ja rozmieściłem swoje cenne jednostki jak najdalej od linii wroga, zabezpieczając się oddziałami scoutów, jak mogłem, przed teleportacją w głąb moich linii.
Wydałem również 3CP, aby podnieść mojego kapitana do rangi Chapter Mastera.
Rzuciliśmy o rozpoczęcie gry - Iron Handsi będą strzelać pierwsi


Necron Teleportation

Zrobiłem jednak drobny błąd - odział scoutów 3 - wystawiłem zbyt daleko do przodu, licząc na zajęcie znacznika. 
Necroni wykorzystali to - C'Tan (1) teleportował się wraz z odziałem warriorsów (2) tuż przed moje linie. To było dość zaskakujące zważywszy, że to do mnie należała pierwsza tura.
Drugi odział warriorsów (3) teleportował się w całości na wzniesienie zapewniając sobie osłonę.
Deployment: 
The opponent chose his dyployment zone with two target markers forcing me to choose the opposite side. Necrons deployed quite freely - Arek knew that teleports would provide him with the opportunity to adapt to the situation. I placed my precious units as far as possible from the enemy line. Securing myself (by using scout troops) from his teleporting deep into my lines. I also gave 3CP to raise my captain to the rank of the Chapter Master. We tossed for the game to begin - Iron Hands will be the first to shoot.

Necron Teleportation

I made a small mistake – I deployed scouts #3 too close enemy line hoping to take the marker. Necrons went as follows - C'Tan (1) teleported with the warriors (2) in front of my lines. It was quite surprising considering that it belonged to me during first round. The second squad of the warriors (3) teleported entirely to the hill, protecting itself.

I tura
IRON HANDS

Ruch: 
Stormraven (1) przeszedł w hover, aby pozostać w zasięgu aury dowódczej Chapter mastera i razić na rapid fire odziały necronów. 
Skauci (2) cofają się nieco dalej, pozostając w coverze tak, aby mieć wrogich necornów w rapid fire.
Dreadnought (5) również wykonuje ruch, by mieć pole ostrzału.
Chapter master (3) przesuwa się tak, aby objąć aurą Storm Ravena, Hellblasterów, Dreadnoughta.
Scouci (8) przesuwają się w budynku, by mieć zasięg.  

Ostrzał:
Strom Raven (1), Scouci (2) oraz Chapter master (3) ostrzeliwują odział necron warriors, ostatecznie wyłączając go z gry.
Następnie Hellblasters (4) oraz dreadnought (5) wyładowują pełne salwy w C'Tan'a i zdejmują tego bohatera ze stołu.
Pozostałe odziały kontynuują ostrzał w necronów - jednak bez większych sukcesów.
I turn
IRON HANDS

Movevment: 
Stormraven (1) went on a hover to stay within the Chapter Master's aura and be in range to use rapid fire against necrons squad. 
Scouts (2) went back a bit further while remaining in the cover to have hostile necrons in rapid fire range. Dreadnought (5) also moved to have range to fire. 
Chapter master (3) moved to cover Storm Raven, Hellblaster, and Dreadnought with his aura. 
Scouts (8) moved into the building so that they’re in range. 

Shooting: 
Strom Raven (1), Scouts (2) and Chapter master (3) fire at the necron warriors, eventually getting rid of it. Then Hellblasters (4) and Dreadnought (5) fire heavily at C'Tan and take the hero off the table. The remaining units continue firing at th other necrons - but without any major successes.

I tura
NECRONS
Ruch: 
Catacomb Command Barge (1) używa swojej mocy gwarantując Lychguard (3) +1 do szarży, następnie przesuwa się nieco do przodu.
Cryptek (2) telepotuje siebie oraz Lychguard (3) na minimalną odległość 9" i trochę cala od Stormravena.
Canoptek Scarab Swarm (5) oraz Warriors (4) zmierzają w kierunku oddziału scaoutów trzymający znacznik.

Ostrzał:
Catacomb Command Barge (1), Warriors (4) ostrzeliwują odział scoutów, wyłączając 2 modele.

Walka wręcz:
Lychguard (3) deklaruje szarżę na Storm ravena pozostającego w hoverze - Overwatch wyłącza 1 z modeli.
Niestety (dla Arka) szarża nie dochodzi do skutku. Wynik na kostce 6 oraz 1 (przerzucone dzięki CP powtórnie na 1) nawet z bonusem nie wystarcza, by doszło do walki wręcz.
I turn
NECRONS

Movement: 
Catacomb Command Barge (1) used its power to guarantee Lychguard (3) +1 to charge, then moved slightly forward. 
Cryptek (2) teleported himself and Lychguard (3) the minimum distance of 9 and "a little bit" from Stormraven. Canoptek Scarab Swarm (5) and Warriors (4) aimed for th scout troop holding a marker. 

Shooting phase: 
Catacomb Command Barge (1), Warriors (4) fire at the scout troop killing 2 models. 

Melee: 
Lychguard (3) declares charge towards Stormraven gunship- Overwatch disables 1 of the models. Unfortunately (for the Arek) the charge is not successful. He even rerolled the dice via CP – it made no difference.


II tura
IRON HANDS

Ruch: 
Stormraven (1) pozostaje w hover, aby pozostać w zasięgu aury dowódczej Chapter mastera oraz powtórnie razić na rapid fire odziały necronów. 
Hellblasterzy (4) wychodzą z budynku, by razić odział Lychguard na rapid fire.
Inceptor Squad (2) docierając z rezerw zajmują zwolnione przez Hellbalsterów miejsce na szczycie budynku.


Ostrzał:
Nie mogąc pozwolić sobie na pozostawienie tak niebezpiecznego oddziału tuż przy moim dowódcy - koncentruję ogień na Lychguardach. Aby ostatecznie powalić pozostałych 9 potrzebowałem ognia z prawie całej armii. Tylko dwa odziały skautów (9) oraz (8) obierają za cel odział warriorsów - bez większych rezultatów :D
II turn
IRON HANDS

Movement:
Stormraven (1) stays in the hover to stay within the Chapter Master's aura and shoot using rapid fire.
Hellbalsters (4) went out of the building to shoot at squad Lychguard being in rapid fire range.

Inceptor Squad (2) was deployed from the reserves and they occupied the place on the top of the building left by the Hellbalsters.

Shooting:
Couldn’t afford myself to leave so dangerous squad close to my leader, I concetrated fire on Lychguards. In order to finally knock the remaining 9 models down, I needed fire using almost the entire army. Only remaing two squads of Scouts (9) and (8) targeted the Warriors - without any major results.


II tura
NECRONS
Ruch: 
Catacomb Command Barge (1) oraz Warriors (2) zbliżają się do oddziału scoutów.
Cryptek (4), pozostawiony samotnie za liniami wroga, przesuwa się w kierunku hellbalsterów.
Canoptek Scarab Swarm (3) wykonuje advance znajdując się tuż przy scoutach

Ostrzał:
Catacomb Command Barge (1), Warriors (2) ostrzeliwują odział scoutów wyłączając ich całkowicie z akcji. Canoptek Scarab Swarm (3) przejmują znajdujący się w tych ruinach znacznik.

Walka wręcz:
Cryptek (4) próbuje szarżować, ale bez zbytniego zapału - hellbalsterzy ranią go w overwatch'u. Jeden z marinsów ginie na skutek przegrzania broni.
Szarża nie dochodzi do celu.
II turn
NECRONS
Movement: 
Catacomb Command Barge (1) and Warriors (2) approached the scouts. 
Cryptek (4) which was left alone behind the enemy lines moved towards hellbalsters.
Canoptek Scarab Swarm (3) advanced toward the scouts. 

Shooting: 
Catacomb Command Barge (1), Warriors (2) fire at the scout troops, wiping them out. Canoptek Scarab Swarm (3) took over the marker located in the ruins.

Melee: 
Cryptek (4) tries to charge but without too much enthusiasm - hellbalsters hurt him in the overwatch - one of the marines is killed due to overheating. Charges did not reach their destination.


III tura
IRON HANDS

Ruch: 
Stormraven (8) nareszcie używa swojej prędkości, lądując w taki sposób, aby wrogi dowódca był najbliższym mu modelem
Inceptor Squad (7) wykonują ruch w kierunku wroga.
Z rezerw przybywa odział Weteranów (9) oraz Bibliotekarz (10)

Ostrzał:
Hellblasters (1), Chapter master (2), oraz Whirlwind (3) dokonują egzekucji osamotnionego bohatera - Crypteka.
Stormraven (8) dzieli swoją siłę ognia - rakiety oraz multimelta uderza we wrogiego bohatera, natomiast assault cannons oraz hurricane bolters w odział warriorsów. 
Catacomb Command Barge ginie pod naporem tego ostrzału.
Inceptor Squad (7) eliminuje odział Canoptek Scarab Swarm osłabione w poprzednich turach.
Skauci (6), (5) oraz Drednought (4) wykańczają pozostałych przy życiu wariorsów.
III turn
IRON HANDS

Movement: 
Stormraven (8) finally used his speed to land in such a way that the enemy commander was the nearest model.
Inceptor Squad (7) made a move towards the enemy. 
Veterans (9) and Librarian (10) came from reserves 

Shooting: 
Hellblasters (1), Chapter master (2), and Whirlwind (3) executed the lonely hero - Crypteek. 
Stormraven (8) split his firepower - rockets and multimelta were fired at the enemy hero, while assault cannons and hurricane bolters aimed the warriors. 
Catacomb Command Barge died under heavy fire. 
Inceptor Squad (7) eliminated the Canoptek Scarab Swarm weakened in the previous rounds. 
Scouts (6), (5) and Drednought (4) finished off the surviving warriors.


III tura
NECRONS

Mając jeden odział Canoptek Scarab Swarm pozostały na placu boju Arek praktycznie poddał grę. Jednak jako, że to gra ligowa, to dogrywaliśmy to do końca.

III round
NECRONS

With only Canoptek Scarab Swarm remaining on the battlefield, Arek practically gave up the game. However, as it is a league game, so we played it to the end.

IV tura
IRON HANDS

Ruch: 
Stormraven (2) zbliża się do ostatniego celu. 
Pozostałe odziały rozpraszają się po stole, aby zająć jak najwięcej znaczników i zdobyć dodatkowe punkty. 

Ostrzał:
Whirlwind (1) oraz Stormraven (2) zmiatają z powierzchni ziemi ostanie ślady necronów na planszy.WYNIK

Gra zakończyła się masakrą na korzyść Iron Handsów, w małych punktach za wykonywanie tatical objectives 20 do 3 dla marinsów

PODSUMOWANIE

Gra była dla mnie bardzo szczęśliwa, los wyraźnie nie sprzyjał Arkowi i jego nowej armii Necronów. Gdyby szarża jego Lychguard dotarła do celu, gra mogłaby przyjąć diametralnie inny obrót.
Moim błędem było zostawienie dziur w moim rozstawieniu, co mogło okazać się tragiczne w skutkach. Mogłem również wcześniej wezwać posiłki Veterenów i Bibliotekarza - gdyż w tej grze nie zrobili nic poza zdobyciem punktów za objective (de facto po grze).
Obym w następnych grach miał tyle samo szczęścia.Tak jak już pisałem, dajcie znać czy taka forma raportu Wam odpowiada. Na zakończenie klika nielicznych zdjęć, jakie się udały.

.

IV turn
IRON HANDS

Movement: 
Stormraven (2) approached the last goal. 
The other units scattered all around the table to get as many objectives as possible and get extra points. 

Shooting: 
Whirlwind (1) and Stormraven (2) swept the last traces of necrons on the board.


 SCORE 

The game concluded by massacre in favor of Iron Hands, in small points for performing tatical objectives 20 to 3 for marines 

SUMMARY 

The game was very lucky for me, the fate clearly did not favor Arek and his new Necron army. If the charge of his Lychguard had reached the target, the game could take a completely different turn. 
It was my mistake to leave holes in my deployment which could be tragic in result. I could have also called the Veteren and the Librarian earlier - because in this game they did nothing but gain points for the objective de facto after the game. 


As I have already written, let me know if this form of the report suits you. Finally a few photos that succeeded.
New Scouts on the field 
4 komentarze:

 1. Ciekawy raport, forma bardzo dobra.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki! Dobrze wiedzieć, że jest to czytelne. :D

   Usuń
 2. Forma raportu bardzo na plus, ale przydałoby się więcej nieprzerobionych zdjęć żeby sobie popaczeć na figurki :D

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Obiecuje, następnym razem mocniej się przykładać do robienia fotek.

   Usuń