sobota, 31 grudnia 2022

Figurkowy Karnawał Blogowy, edycja C: Next big thing

2130 dzień w sieci... / 2130 days in the web...
Another year...

Koniec tego roku, poza zwyczajowym zakończeniem danej cyfry w kalendarzach zwiastuje nam również czas na 100 edycje Figurkowego Karnawału Blogowego, który zatoczył pełne koło i znów wylądował w rękach Inkuba. 
Temat jaki zamknie nam pełna setkę brzmi:

Next big thing

Więc to czas aby posnuć nieco planów i w myślach naszkicować sobie jakieś noworoczne postanowienia.

Rok 2022 nie był łaskawy dla mojego hobby - bardzo dużo działo się w moim "normalnym" życiu - za to trzeba powiedzieć, że większość tych zmian była bardzo pozytywna 🙂

Nowy rok przynosi też nowe możliwości - następną wielką rzeczą w moim hobbystycznym życiu będzie przebudowa piwnicy na przysłowiowy nerd cave. Planuje na stałe mieć gotowy stół do rozgrywek w Warhammer 40k oraz Warheima; stałe miejsce dla drukarki 3D i innych bardziej śmierdzących zabawek modelarskich i być może nawet jakiś kącik do grania w RPG - wszystko tak aby jak najłatwiej pogodzić życie rodzinne z bitewniakowym szaleństwem. 
Wszystko oczywiście pod warunkiem że upchnę tam jeszcze regał na domowe przetwory oraz ozdoby choinkowe. Jednym słowem w 2023 planuje zostać Piwniczakiem 🙂

Drugą wielką rzeczą jaka chodzi mi po głowie jest wystartowanie z własnym Patronatem z modelami do druku. Czas użyć umiejętności których na co dzień używam w pracy na rzecz hobby :)  To śmiałe i trudne przedsięwzięcie ale wizja tego jak miałoby to wyglądać  w ostatnich dniach coraz bardziej się krystalizuje.

To takie dwie największe rzeczy w najbliższym czasie :) 

The end of this year, in addition to the usual end of a given number in the calendars, also heralds the time for the 100th edition of the Figurine Blog Carnival, which has come full circle and again landed in the hands of Inkuba.
The theme that will close the full hundred is:

Next big thing

So it's time to make some plans and mentally sketch out some New Year's resolutions.

The year 2022 was not kind to my hobby - a lot was going on in my "normal" life - but it must be said that most of these changes were very positive 🙂

The new year also brings new opportunities - the next big thing in my hobby life will be rebuilding the basement into the proverbial nerd cave. I plan to have a table ready for Warhammer 40k and Warheim games permanently; a permanent place for a 3D printer and other smellier modeling toys, and perhaps even a corner for playing RPGs - all this to make it as easy as possible to reconcile family life with battle madness.
Everything, of course, provided that I put a shelf for homemade preserves and Christmas tree decorations there.

The second big thing on my mind is starting my own Patronage with models for printing. It's time to use the skills that I use every day at work for my hobby :) It's a bold and difficult undertaking, but the vision of what it would look like has been crystallizing in recent days.

These are the two biggest things in the near future :)