poniedziałek, 1 sierpnia 2022

Figurkowy Karnawał Blogowy ed #96 - Rozmiar ma znaczenie

2009 dzień w sieci... / 2009 days in the web...
Make it bigger...

Kolejny sierpień i po dwóch latach przerwy Figurkowy Karnawał Blogowy po raz szósty dostaje się pod moje kierownictwo :) 

Jak większość z was wie, Karnawał rozpoczął Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze. Przegląd poprzednich edycji znajdziecie, dzięki Quidam Corvus, tutaj.

Wydaje mi się, że dziewięćdziesiąt sześć edycji karnawału to dość, aby przestać się oszukiwać i powiedzieć wyraźnie, że:

Rozmiar ma znaczenie

Do dzieła!
Another August and after two years of break Figurative Carnival Blogging for the sixth time I am under my management :)

As most of us know, Carnival started Incub on its blog "Wojna w Miniaturze". Overview of previous editions can be found, thanks to Quidam Corvus, here.

It seems to me that the nineteen-six editions of the carnival are enough to stop cheating and say clearly that:

Size does matter

To work!