środa, 3 lutego 2021

1460+ days - Fourth Birthday of the blog - summaries and plans for the future

1466 dzień w sieci / 1466 days in the web
Another year....

Kilka dni temu blog The Dark Oak osiągnął wiek czterech lat. Czas podsumować wiec ten nieszczęsny 2020 w kontakcie mojego blogowania. 

Licznik odwiedzin na blogu przebił 53 tyś odsłon. To daje na 12 tys. gości w 2020 - nieco mniej niż w poprzednim. 

Na blogu ukazało się 28 wpisów - o wiele mniej niż w 2019. Trzeba jednak pamiętać, że w 2020 nie odbyło się 30 dniowe wyzwanie blogowe. 

Podczas ostatnich urodzin bloga postawiłem sobie kilka celów. Czas mnie z nich rozliczyć. 

- Planowałem poprowadzić narracyjna kampanie Warhammera 40k dla moich znajomych - Tutaj uprzejmie donoszę, że choć trapiąca nasza planetę plaga prawie pokrzyżowała nam szyki, to udało mi się przeprowadzić cała jedną rundę rozgrywek i rozpocząć następny rozdział - Na moim kanale YouTube możecie śledzić narracje jaką buduje. Następny film związany z kampanią pojawi się lada dzień.

- Moje postanowienie pisania więcej o grach planszowych zaowocowało tylko większa ilością tych gier w domu i tym, że więcej w nie gram - nic nie napisałem na ten temat. 

- Ukończyć jeden projekt związany z terenami na domowy stół - ukończyłem dwa takie projekty choć tylko jeden wylądował na blogu, gdzie możecie znaleźć drugi - o tym za chwile.

- Spróbować swoich sił w videoblogowaniu - to się dzieje. Bardzo opornie i z niewielki profesjonalizmem :) na you tubie możecie znaleźć nawet jeden raport bitewny i jeden O WIELE ZA DŁUGI film o malowaniu. Nie ukrywam, że chce tworzyć więcej raportów bitewnych, chwilowo jest to trudne ale istnieją szanse ze z końcem 2021 roku będę miał do dyspozycji dedykowana do tego celu przestrzeń. Do tego czasu, z jakością tego może być różnie :) 

A teraz może nieco komentarza z mojej strony. 
Rok 2020 był trudny na wielu płaszczyznach. Mocno testował mój zapał do prowadzenia bloga i trzeba przyznać, że praktycznie go wyczerpał. 
Jest wiele modeli które pomalowałem w przeciągu ostatniego roku lub nawet dłużej, którymi nigdy się nie podzieliłem na łamach bloga. Prawdę powiedziawszy głównym motywatorem aby wciąż publikować w takim formacie są inicjatywy bloggerskie jak Figurkowy Karnawał Blogowy. Dużo mocniej przyciąga nie formuła instagrama - bloga.  Może to znak czasów - szybciej, łatwiej, mobilniej. A może kwestia mojego lenistwa. W każdym razie, zachęcam was do śledzenia mnie na instagramie. Ale z tego miejsca nie znikam :)
Jednym z moich nowych postanowień na 2021 jest publikowanie wpisów z instagrama również na blogu - tak aby ci którzy przywykli to tego formatu nie musieli uczyć się nowych sztuczek :) 
Gdy jesteśmy już przy postanowieniach na 2021 rok - chce dokończyć projekty leżące w szufladzie - na początku każdego miesiąca na moim Instagramowym profilu będzie się odbywać głosowanie. Ten projekt który otrzyma więcej głosów zostanie ukończony w tym miesiącu.  W styczniu dzięki temu udało mi się ukończyć attack bike którego zdjęcia możecie znaleźć poniżej. 

Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy zaglądają na The Dark Oak - niezmiernie cieszą mnie każde odwiedziny bloga, a Wasze komentarze motywują do dalszego dzielenia się relacjami walki z hobby :D 
A few days ago, The Dark Oak blog reached the age of four. Time to summarize this unfortunate 2020 in the contact of my blogging.

The counter of visits on the blog broke 53 thousand views. This is 12 thousand. guests in 2020 - slightly less than in the previous one.

28 entries were published on the blog - much less than in 2019. However, it must be remembered that in 2020 there was no 30-day blog challenge.

During the blog's last birthday, I set a few goals for myself. It's time for me to hold them accountable.

- I was planning to conduct a narrative Warhammer 40k campaign for my friends - I would like to kindly inform you here that although the plague that plagues our planet almost thwarted our ranks, I managed to conduct one whole round of games and start the next chapter - On my YouTube channel you can follow the narrative that I am building. The next campaign video will be out any day.

- My resolve to write more about board games has only resulted in having more of these games at home and playing them more - I haven't written anything about it.

- Complete one site-related project for the home table - I completed two such projects, but only one landed on the blog, where you can find the other - more on that in a moment.

- Try your hand at video blogging - it happens. Very reluctantly and with a little professionalism :) on your tube, you can find even one battle report and one MUCH TOO LONG film about painting. I do not hide that I want to create more battle reports, it is difficult at the moment, but there are chances that by the end of 2021 I will have a dedicated space at my disposal. Until then, the quality of it may vary :)

And now maybe some comment from my side.
2020 was difficult on many levels. He strongly tested my enthusiasm for blogging and it must be admitted that it practically exhausted it.
There are many models that I have painted in the last year or more that I have never shared on the blog. In fact, the main motivators to keep publishing in this format are blogger initiatives such as the Figurine Blog Carnival. Much more attracted by the formula of Instagram - blog. Maybe it is a sign of the times - faster, easier, more mobile. Or maybe my laziness. Anyway, I encourage you to follow me on Instagram. But from this place, I do not disappear :)
One of my new resolutions for 2021 is publishing Instagram entries also on the blog - so that those who are used to this format do not have to learn new tricks :)
When we are already on the resolutions for 2021 - I want to finish the projects lying in the drawer - at the beginning of each month, a vote will be held on my Instagram profile. The project with more votes will be completed this month. In January, thanks to this, I was able to finish my attack bike, photos of which can be found below.

At this point I would like to thank everyone who visits The Dark Oak - I am very happy with every visit to the blog, and your comments motivate me to continue sharing my relationship with the fight against the hobby :D