niedziela, 31 marca 2024

Szczurzy Król czyli Kult zarazy klanu Pestilens - Rekrutacja - FKB ed 115Dziś pora na mój wpis w ramach sto piętnastej edycji Figurkowego Karnawału Blogowego, którego mam przyjemność być gospodarzem. Temat jaki wymyśliłem do realizacji w tym miesiącu brzmi: 

Masowa produkcja

I jaki miałem sprytny-cwany plan na realizacje tego motywu? Planowałem zaskoczyć wszystkich sprawną i masową produkcją nowej ekipy, którą chciałbym ochrzcić w boju nadchodzącego trzynastego turnieju Warheim FS. 
Życie jednak jak zawsze miało do powiedzenia swoje i plan udało się zrealizować tylko w połowie. 
Zacznijmy od tego czemu to dla mnie masowa produkcja. Pierwszy raz składam oraz maluję całą bandę do Warheima za jednym razem, zazwyczaj dłubałem po kilka modeli, a tym razem zdecydowałem się zrobić to masowo. Jest to też pierwsza armia, w której tak masowo użyłem wydruków 3d, sporządzonych na mojej domowej drukarce. 
Gdy już wyjaśniłem, co było cwane-sprytne i jak realizuję-spełniam plan-motyw, pora powiedzieć o pomyśle i modelach słów parę.

Jakiś czas temu wsparłem kickstartera Rotten Factory, w którym znajdowali się genialni ratfolki oraz król szczurów. Kompletnie nie miałem zamiaru nigdy składać bandy skavenów, ale modele tak mi się spodobały, że pod wpływem chwili kupiłem je i zacząłem planować nieśmiało bandę szczurów zarazy pod wodzą Króla. Ale jak to projekty, których nie realizuje się od razu - poszły na jakiś czas do szuflady. 
Trochę poczekały na swój moment, nie ukrywajmy :) Gdy okazało się, że nastepny turniej Warheima jest 13stym i dodatkowo jest związany ze skavenami, to nie mogłem nie skorzystać z okazji. I mimo, że turniej za dwa tygodnie, a ja wciąż mam modele w podkładzie, jak widać na zdjęciach, to wciąż będę próbował doprowadzić je do stanu grywalności na turniej.

O modelach: bohaterowie oraz dwaj z siewców zarazy to modele od wspomnianego już Rotten Factory.
Pozostałe modele, poza ludzkimi niewolnikami, to Ravenous Hordes od ResinWarfare. 
Ludzkich niewolników znalazłem pod nazwą  Road of shame od twórcy PollyGrimm.

Dziś przedstawiam wam zdjęcia z warsztatu i wciąż pozostaję pełen wiary, że za dwa tygodnie pochwalić się będę mógł w pełni pomalowaną ekipą. 


Today it's time for my entry as part of the one hundred and fifteenth edition of the Figure Blog Carnival, which I am pleased to host. The topic I came up with for this month is:

Massive production

And what clever and cunning plan did I have to implement this motif? I planned to surprise everyone with the efficient and mass production of a new team that I would like to baptize in the battle of the upcoming thirteenth Warheim FS tournament.
However, as always, life had its say and the plan was only half realized.
Let's start with why this is mass production for me. It's the first time I'm assembling and painting the entire Warheim gang at one time. I usually painted several models, but this time I decided to do it en masse. This is also the first army in which I used 3D prints made on my home printer on such a large scale.
Now that I've explained what was clever and how I implemented the plan, it's time to say a few words about the idea and models.

Some time ago I supported the Rotten Factory Kickstarter, which included brilliant ratfolk and a rat king. I had absolutely no intention of ever assembling a band of Skaven, but I liked the models so much that on the spur of the moment, I bought them and timidly started planning a band of plague rats led by the King. But as with projects that are not implemented immediately, they went into the drawer for some time.
They waited a while for their moment, let's be honest :) When it turned out that the next Warheim tournament was the 13th and that it was also related to the Skaven, I couldn't help but take advantage of the opportunity. And even though the tournament is in two weeks and I still have the models in the primer, as you can see in the photos, I will still try to get them playable for the tournament.

About the models: the heroes and two of the plague spreaders are models from the already-mentioned Rotten Factory.
The remaining models apart from human slaves are Ravenous Hordes from ResinWarfare.
I found human slaves under the name Road of Shame from the creator of PollyGrimm.

Today I am showing you photos from the workshop and I am still full of faith that in two weeks I will be able to boast about a fully painted team.piątek, 1 marca 2024

Figurkowy Karnawał Blogowy ed #115 - Masowa produkcja

Marzec 2024
Pierwszy dzień miesiąca to idealny czas na nowe wyzwania prawda? 
Co powiecie na nową edycje Figurkowego Karnawału Blogowego tym razem pod moim przewodnictwem? 

Jak większość z was wie, Karnawał rozpoczął Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze. Przegląd poprzednich edycji znajdziecie, dzięki Quidam Corvus, tutaj.

Tematem który odcisnąłem dla was od sztancy jest

Masowa produkcja

Może ktoś m na warsztacie jakaś figurkę znanego produktu masowej produkcji.
A może ktoś z was właśnie przygotowuje masowo modele aby wrócić do starego świata? 
Jak zawsze interpretacja dowolna i tak szeroka jak zapragniecie :) 
The first day of the month is the perfect time for new challenges, right?
How about a new edition of the Figurine Blog Carnival, this time under my leadership?

As most of you know, Incubus started the Carnival on his blog War in Miniature. An overview of previous editions can be found here, thanks to Quidam Corvus.

The topic that I pressed for you from the die is:

Massive production

Maybe someone has a figurine of a famous mass-produced product in the workshop.
Or maybe one of you is currently preparing mass models to return to the old world?
As always, any interpretation and as wide as you want :)