sobota, 29 sierpnia 2020

Iron Hands Primaris Apothecary Kitbash - FKB ed. #72

1281 dzień w sieci / 1281 days in the web
Apothecary ready! Again...

Co prawda do końca miesiąca zostało jeszcze trochę czasu, ale już dziś postanowiłem opublikować mój wpis w ramach Siedemdziesiątej Drugiej Edycji Figurkowego Karnawału Blogowego.
W tym miesiącu to mi przypadło w udziale prowadzenie tej zacnej zabawy, zapoczątkowanej przez Inkuba na swoim blogu Wojna w Miniaturze. Tematem jaki ustaliłem na sierpień jest:

Okaz zdrowia

Miałem dzięki temu dobry pretekst, żeby nie tylko zadbać o swoje zdrowie, ale też o kondycję fizyczną mojej armi Żelaznych Dłoni. Tak oto powstał:

Iron Hands Primaris Apothecary


Sam model to kitbash różnorakich modeli. Za bazę posłużył najzwyklejszy Easy to Build Intercessor. Aparatura medyczna to części z klasycznego Apothecary z boxa Space Marine Command Squad, Grey Knights Paladins oraz Onager Dunecrawler. Dodatkowo znalazły tutaj też zastosowanie części z Tech-Priest Dominus, Stormtalon Gunship, Primaris Agressors oraz ozdobniki z Imperial Knights. Jednym słowem zanurkowałem głęboko w sterty części, jakie zgromadziłem w szafie :)

Malowanie modelu nie odbiega od standardu, jaki przyjąłem dla całej armii, ale zdobienie szklanych fiolek i soczewek sprawiło mi sporo frajdy :)

Dajcie znać, co myślicie o tym modelu. 

It is true that there is still some time until the end of the month, but today I decided to publish my entry as part of the seventy-second edition of the Figurine Blog Carnival.
This month I had the chance to run this noble game started by Inkub on his blog Wojna w Miniaturze. The topic I set for August is:

A specimen of health

Thanks to this, I had a good excuse to not only take care of my health but also the physical condition of my army of Iron Hands. This is how it was created:

Iron Hands Primaris Apothecary


The model itself is a kitbash of various models. The most ordinary Easy to Build Intercessor was used as the base. Medical devices are parts from the classic Apothecary from the box Space Marine Command Squad, Grey Knights Paladins and Onager Dunecrawler. Additionally, parts from Tech-Priest Dominus, Stormtalon Gunship, Primaris Agressors and ornaments from Imperial Knights were also used here. In a word, I dived deep into the heaps of parts that I had accumulated in the wardrobe :)

Painting the model does not differ from the standard I adopted for the entire army, but painting glass vials and lenses gave me a lot of fun :)

Let me know what you think about this model.

Iron Hands Primaris Apothecary Kitbash

Iron Hands Primaris Apothecary Kitbash

Iron Hands Primaris Apothecary Kitbash

Iron Hands Primaris Apothecary Kitbash

Iron Hands Primaris Apothecary Kitbash

Iron Hands Primaris Apothecary Kitbash

Iron Hands Primaris Apothecary Kitbash

Iron Hands Primaris Apothecary Kitbash

Iron Hands Primaris Apothecary Kitbash

Iron Hands Primaris Apothecary Kitbash

Iron Hands Primaris Apothecary Kitbash

Iron Hands Primaris Apothecary Kitbash


2 komentarze: