sobota, 3 września 2022

A 30-day Challenge - 3 years after - Day 3

2042 dzień w sieci... / 2042 days in the web...
third day in a row

Dzień trzeci wspominek z wyzwań w którym nie wziąłem udziału (poza jednym). 
Dziś bez przesadnych wstępów:

Trzeciego dnia 30-dniowych wyzwań odpowiadaliśmy na następujące pytania:
- WFRP. Ulubiona profesja?
- Figurkowe. Twoje ulubione uniwersum?
- Fantastyczne. Ulubiona książka fantastyczna (audiobook) przeczytana (wysłuchany) w ciągu ostatnich dwóch lat?

WFRP - Wspominałem, że należy bardziej do obozu D&D oraz bardziej mistrzów gry niż graczy ale jeśli miałbym wybrać ulubiona profesje do prawdopodobnie byłby to duchowny/fanatyk religijny. Sprawia mi jakąś perwersyjną przyjemność odgrywanie taki postaci - może lepiej nie wiedzieć dlaczego :)

Figurkowe - Tutaj Warhammer 40k musi zatriumfować - lubie ten dziwaczny groteskowy klimat. Pełen mroku świat gdzie nie praktycznie nie ma nadziei dla ludzkości a mimo to nikt nie ma zamiaru się poddać. Gdzie herosi próbują zawrócić nurt przeznaczenia tak naprawdę będąc tylko pionkami w rozgrywce przedwiecznych bogów chaosu. 
A no i miecze łańcuchowe. Brrrrr!!!!

Fantastyczne: 
Spojrzenie na wpis z przed trzech lat - wciąż jestem zadowolony z poleceń jakie tam zawarłem - zerknijcie tutaj - może coś wam przypadnie do gustu.

Co bym wybrał dziś? 
Ostanie dwa lata nie były super pod względem czytania fantastyki. Ciągnęło mnie raczej w inne rejony a to co czytałem z fantastyki często okazywało się niezbyt dobre i niekoniecznie warte polecenia. 

Za to przeczytałem dwie warte polecenia pozycje około fantastyczne i nadrobiłem jeden z tytułów który od dawna czekała na swoją kolej.

Lovecraft Przeciw światu przeciw życiu
Michel Houellebecq 

Nie długi ale moim zdaniem arcyciekawy esej na temat ekscentryka z Providence. Warty z uwagi w równej mierze ze względu na autora jak i temat 

Tolkien i pierwsza wojna światowa. U progu Śródziemia
Garth John

Bardzo ciekawa pozycja mówiąca wiele o mistrzu Tolkienie ale też dająca rozeznanie w kontekście świata w którym się wychował i w którym tworzył. Bez wahania polecam każdemu który choć trochę interesuje się postacią twórcy Śródziemia


Człowiek z Wysokiego Zamku
Dick Philip K.

Pomiędzy wieloma średniej jakości tytułów jakie ostatnio czytałem znalazłem czas na tę od dawna czekająca pozycje. Wiedziałem, że będzie to dobra pozycja. I nie zawiodłem się. Dick jak zawsze mnie zachwycił, dał do myślenia a książka pozostała długo w mojej głowie. 
I nie mogę wspomnieć o pięknym wydaniu z ilustracjami  Wojciecha Siudmaka - dodatkowa przyjemność z lektury :)


No i to na dziś.
Mam nadzieje, że ty nie istniejący czytelniku bawiłeś się dobrze i może sięgniesz po któryś z tytułów.


Day three - memories of the challenges in which I did not take part (except for one).
Today without exaggerated introductions:

On the third day of the 30-day challenges, we answered the following questions:
- WFRP. Favourite profession?
- Figurine. Your favourite universe?
- Fantastic. Favourite fantasy book (audiobook) read (heard) in the last two years?

WFRP - I mentioned that he belongs more to the D&D camp and more game masters than players but if I had to choose my favourite profession it would probably be a clergyman / religious fanatic. It gives me some perverse pleasure to play such a character - maybe it's better not to know why :)

Figurine - This is where the Warhammer 40k has to triumph - I like this bizarre grotesque atmosphere. A dark world where there is practically no hope for humanity and yet no one is going to give up. Where heroes try to turn the tide of destiny, they are really only pawns in the game of the ancient gods of chaos.
Oh, and chain swords. Brrrrr !!!!

Fantastic:
A look at the entry from three years ago - I am still satisfied with the instructions I made there - take a look here - maybe you will like something.

What would I choose today?
The last two years have not been great at reading fantasy. Rather, I was drawn to other regions and what I read from fantasy often turned out to be not very good and not necessarily worth recommending.

However, I read two fantastic books worth recommending and made up for one of the titles that had been waiting for its turn for a long time.

Lovecraft Against the world against life
Michel Houellebecq

Not long, but in my opinion extremely interesting essay on the Providence eccentric. Noteworthy for the author as well as the subject

Tolkien and the Great War: The Threshold of Middle-earth
Garth John

A very interesting book that tells a lot about the master of Tolkien, but also gives some insight into the context of the world in which he was brought up and in which he created. I would not hesitate to recommend it to anyone who is even a bit interested in the figure of the creator of Middle-earth


The Man in the High Castle
Dick Philip K.

Among the many mid-range titles I read recently, I found time for this long-awaited title. I knew it would be a good position. And I was not disappointed. Dick, as always, delighted me, made me think and the book remained in my head for a long time.
And I cannot mention the beautiful edition with illustrations by Wojciech Siudmak - additional pleasure from reading :)


And that's for today.
Hope you non-existent reader had fun and maybe you will reach for one of the titles.


1 komentarz: