wtorek, 3 września 2019

FKB ed. #61 - A 30-day Fantastic Challenge. Day 3

950 dzień w sieci... / 950 days in the web..
Three days in the row, amazing! 

Trzeci dzień szaleństwa zwanego:
30-dniowym Wyzwaniem Fantastycznym
przynosi pytanie, na które odpowiadam z czystą przyjemnością :D

Ulubiona książka fantastyczna (audiobook) przeczytana (wysłuchany) w ciągu ostatnich dwóch lat?

Dwa lata to spory okres czasu dla takiego mola książkowego, jak ja - miałem z czego wybierać. Dlatego samowolnie, poza ulubionym tytułem, dorzucę tutaj kilka dodatkowym książek z krótkim uzasadnieniem dla czego warto. 

A więc absolutny top 1 ostatniego czasu:

Frank Herbert - Opowiadania zebrane

Te przepiękne, dwutomowe wydanie ilustrowane przez Wojciecha Siudmaka kupiło mnie bez reszty. Każde z tych opowiadań było świetne. Herbert udowadnia, że warto sięgnąć nie tylko po Diunę. Można powiedzieć, że nie jest to najlżejsza lektura, wszak to stara szkoła, ale warto bez dwóch zdań. Całość otwiera nader ciekawy wstęp, w którym autor wiele mówi o swoim warsztacie tworzenia. Jestem pewien, że do tego zbioru wrócę nie raz.

Następne pozycje w kolejności przypadkowej :D

Neil Gaiman - Drażliwe Tematy

O tak. Gaimana lubię od dawna, a ten zbiór opowiadań dobrze pokazuje wszechstronność autora. Mieszanina strachu i śmiechu w lekkiej, ale nie za lekkiej, lekturze - spędziłem przy niej miło jesienne wieczory.

Seria Herezja Horusa

Ta epicka pod względem rozmachu (i ilości tomów) opowieść, budująca uniwersum Warhmmera 40 000, ma zarówno słabsze tomy, jak i naprawdę dobre. Zapewne nie dało się uniknąć tego przy kolaboracji tylu autorów.
Pod względem literackim jest bardzo nierówna. Jednak dla osób związanych z tym uniwersum to istna kocimiętka - każda książka kończy się za szybko.  Jeśli choć raz poczułeś miętę do świata "gdzie jest tylko wojna" to sięgnij po te pozycje. 

Luis Montero Manglano - Trylogia Poszukiwacze

Nie często sięgam po literaturę przygodową. Jednak ta seria jest świetnym reprezentantem swojego gatunku. Wykopaliska, międzynarodowe intrygi, tajemnicza przeszłość i artefakty o rzekomych nadprzyrodzonych mocach. Tak, to wszystko tu znajdziecie. Warto po nią sięgnąć, nawet jeśli ten gatunek nie jest waszym ulubionym.

Téa Obreht - Żona Tygrysa

Tego pewnie nikt nie spodziewał się na tej liście - bo formalnie magiczny realizm, jaki reprezentuje ten tytuł nie jest fantastyką. Jednak fantastyka jest jednym z narzędzi tego stylu. Ale zostawmy terminologie specjalistom. Ta historia zanurzona w innej rzeczywistości, nie do końca wytłumaczalnej, jest tak dobra i tak unikalna, że bez wahania polecam tę książkę każdemu. Nie powiem nic więcej, aby nie okradać was z przyjemności odkrywania tej książki. 

Joydeep Roy-Bhattacharya - Bajarz z Marakeszu

I kolejna nie fantastyka, ale związana z opowiadaniem historii. 

Ta książka osadzona w arabskiej kulturze zarówno pod względem miejsca akcji, jak i sposobu prowadzenia narracji, nie jest lekką lekturą, ale moim zdaniem wartą przeczytania. Sięgnąłem po nią głównie przez moje zainteresowanie opowiadaniem historii. Byłem ciekaw, czy będę wstanie wyciągnąć z tej lektury coś przydatnego przy prowadzeniu sesji RPG. Jednak już po chwili moje plany odeszły w niepamięć, gdy wsiąkłem w te wielowątkową opowieść. Momentami wręcz czułem się jakbym sam siedział na Dżama al-Fna' i przysłuchiwał bajarzowi.

To tyle na dziś. Mam nadzieję, że choć trochę zachęciłem Was do sięgnięcia po, któryś z tych tytułów
The third day of madness called:
A 30-day Fantastic Challenge
brings a question to which I answer with pure pleasure: D

Favourite fantasy book (audiobook) read (heard) in the last two years?

Two years is a long time for a bookworm like me - I had a lot to choose from. Therefore, arbitrarily, apart from my favourite title, I will add here some additional books with a brief justification for what it's worth.

So the absolute top 1 last time:

The Collected Stories of Frank Herbert

This beautiful two-volume edition illustrated by Wojciech Siudmak bought me completely. Each of these stories was great. Herbert proves that it's worth reaching not only for Duna. It can be said that this is not the lightest reading, after all, it is an old school but it is worth saying. The whole opens a very interesting introduction in which the author says a lot about his creative workshop. I am sure that I will come back to this collection more than once.

Next items in random order: D

Neil Gaiman - Trigger Warning: Short Fictions and Disturbances

Oh yes. I like Gaiman for a long time and this collection of stories well shows the versatility of this author. A mixture of fear and laughter at the same time light but not too light reading - I spent a nice autumn night with her.

Horus Heresy series

This epic story (and the number of volumes) that builds the Warhammer 40,000 universe has both weaker and really good volumes. Probably this could not have been avoided by collaborating with so many authors.

In literary terms, it is very uneven. But for people associated with this universe is a real catnip - every book ends too quickly. If you have ever felt mint for the world "where there is only war" then reach for these items.

Luis Montero Manglano - Los buscadores

I don't often reach for adventure literature. However, this series is a great representative of its genre. Excavations, international intrigues, a mysterious past and artefacts about supposed supernatural powers. Yes, you will find it all here. It is worth reaching for it even if this genre is not your favourite.

Téa Obreht - Tiger's Wife

This probably nobody expected on this list - because formally the magical realism that this title represents is not fantastic. However, fantasy is one of the tools of this style. But let's leave the terminology to specialists. This story immersed in a different reality, not entirely explainable, is so good and so unique that I would recommend it without hesitation to anyone. I will not say anything more to not rob you of the pleasure of discovering this book.

Joydeep Roy-Bhattacharya - The Storyteller of Marrakesh

And another not fantasy but related to storytelling.

This book embedded in Arabic culture, both in terms of the place of action and the way the narrative is conducted, is not light reading but in my opinion worth reading. I reached for it mainly because of my interest in telling stories. I was wondering if I would be able to draw something useful from this reading while running an RPG session. However, after a while, my plans went into oblivion when I got into this multi-threaded story. At times I felt like I was sitting on Jama al-Fna 'and listening to the storyteller.

That's it for today. I hope that I encouraged you at least some of these titles


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz