piątek, 13 września 2019

FKB ed. #61 - A 30-day Fantastic Challenge. Day 13

958 dzień w sieci... / 958 days in the web..
So tought choice...

Piątek trzynastego to dzień gdy 30-dniowe Wyzwanie Fantastyczne zadaje naprawdę trudne pytanie:

Ulubiony bohater negatywny?

To dla mnie wręcz niemożliwe, aby wybrać jednego! Od czasu dziecka jakoś częściej kibicuję tym "złym".

Wybieram więc trzy postacie, nad którymi ostatecznie się wahałem:

Kerrigan - czy to bohater negatywny? Raczej tak, ale nie można z nią nie sympatyzować. Jej historia porusza - osobiście to właśnie fabuła sprawiała, że grałem w Starcrafty

Thanos - to najlepiej napisany złodupiec od bardzo dawna - nie mogło tu go zabraknąć.

Borg - tak, ja traktuje kolektyw, jako jednego bohatera - tak nieludzki, ale fascynujący. Zresztą nie można odmówić sensu w postępowaniu tego bohatera. 
Friday the thirteenth is the day when the 30-day Fantastic Challenge asks a really difficult question:

Favourite negative hero?

It's almost impossible for me to choose one! Somehow since the child, he has been supporting the "bad" one more often.

So I choose three characters that I hesitated over:

Kerrigan - is he a negative hero? Rather yes, but you can sympathize with her. Her story is moving - personally, it was the story that caused me to play Starcraft

Thanos - this is the best-written villain for a long time - could not miss him here

Borg - yes, I treat the collective as one hero - so inhuman but fascinating. Anyway, you can't deny the sense in the conduct of this hero.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz